E-USŁUGI GEODEZYJNE DLA POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

Kategoria: Projekty ze środków unijnych   Dodano: 08 lipca 2019    Wyświetleń: 615   Autor: Aneta Stępień

Powiat uruchomi e-usługi geodezyjne

      To będzie prawdziwa rewolucja, która w ciągu najbliższych dwóch lat przeprowadzona zostanie w wydziale geodezji i gospodarki nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Piotrkowie. Zgodnie z obowiązkiem jaki, na samorządy powiatowe, nakłada ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej, zasoby geodezyjno-kartograficzne powiatu piotrkowskiego należy udostępnić mieszkańcom w formie cyfrowej. Cyfryzacja danych umożliwi mieszkańcom, jednostkom samorządowym i geodetom, pozyskać informację o nieruchomości bez konieczności wizyty w urzędzie. Starostwo posiada cyfrowe bazy danych tylko 2 (miasto i gmina Wolbórz) z 13 jednostek ewidencyjnych. Pozostałe 3,5 tysiąca map sytuacyjno-wysokościowych, z naniesieniami budynków i uzbrojeniem terenu, czeka konieczny i kosztowny proces cyfryzacji. Bez środków zewnętrznych byłoby to nieosiągalne, gdyż inwestycję oszacowano na 15 mln złotych. Udało się jednak pozyskać 4,6 mln złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zadanie pod nazwą "Wdrożenie i rozwój infrastruktury informacji przestrzennej w celu świadczenia e-usług w Powiecie Piotrkowskim". Na trzyletni projekt z budżetu powiatu przeznaczono ponad 2 mln złotych.

Całkowita wartość projektu wynosi 6 725 704,98 zł. z czego:
współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 4 670 891,65 zł.
wkład środków własnych powiatu w kwocie 2 054 813,33 zł.

Jest jeszcze szansa pozyskania kolejnych środków, w ramach członkostwa samorządu powiatowego w Związku Powiatów Województwa Łódzkiego.


25 września 2018 roku

      Powiat Piotrkowski realizuje projekt WDROŻENIE I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W CELU ŚWIADCZENIA E- SŁUG W POWIECIE PIOTRKOWSKIM, na który pozyskał dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego, Oś Priorytetowa VII. - Infrastruktura dla Usług Społecznych, Działanie VII.1, Podziałanie VII.1.2 - Technologie Informacyjno-Komunikacyjne. Za realizację projektu odpowiedzialny jest Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

W ramach projektu do chwili obecnej zrealizowano następujące zadania:
1. zakupiono przewidziany w projekcie sprzęt informatyczny w postaci:

  • 5 zestawów komputerowych,
  • Macierzy dyskowej,
  • Serwera baz danych wraz z oprogramowaniem.

Poniżej zamieszczamy dokumentację fotograficzną zakupionego sprzętu komputerowego, który znajduje się w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim, w budynku przy ul. Sienkiewicza 16a.
2. W ramach zadania "Skanowanie i digitalizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utworzenie baz danych i zasilenie tymi bazami sytemu ewidencji prac geodezyjnych" zrealizowano część I tj. Wykonawcy prac dostarczyli zeskanowane dokumenty istniejące w zasobie geodezyjnym i kartograficznym. W trakcie prac jest tworzenie na podstawie zeskanowanych materiałów baz danych i zasilenie tymi bazami systemu do ewidencji prac geodezyjnych i kartograficznych. W wyniku odbioru w/w prac stwierdzono, że skanowaniem zostało objęte:

  • 18 530 sztuk map (różnych formatów od A0 do A4), które określono, że każda mapa stanowi jedną stronę - plik otrzymany w wyniku skanowania.
  • 3 052 429 plików - sztuk różnych dokumentów pochodzących z operatów technicznych znajdujących się w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznych, liczone w ten sposób, że każdy plik stanowi stronę z operatu w formacie A4.

Całkowita wartość projektu wynosi 6.725.704.98 złotych Wydatki kwalifikowane: 5.495.166.65 złotych
Dofinansowanie środków z UE wynosi: 4.670.891,65 złotych, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych.
Wkład własny powiatu wynosi 15% kosztów kwalifikowanych i wynosi: 2.054.813,33 złotych
Projekt realizowany jest w latach 2017- 2019 (do 30 czerwca 2019).


      Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności oraz poprawa stopnia wykorzystania i jakości usług elektronicznych w zakresie systemów informacji przestrzennej sektora publicznego w powiecie piotrkowskim, poprawy jakości życia mieszkańców oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej, poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu informacji przestrzennej.
      Pozyskane w wyniku realizacji projektu środki finansowe służą budowaniu geodezyjnych baz danych i zasilenie tymi bazami istniejącego systemu informatycznego - GEOPORTALU Powiatu Piotrkowskiego, głównie w celu wypełnienia wymagań przepisów prawa, z zakresu geodezji i kartografii, ale przede wszystkim, aby zasób geodezyjny był ogólnodostępny dla szeroko rozumianego klienta zewnętrznego.
W ramach projektu planowane jest:

  • cyfryzacja zasobu geodezyjnego - dokumenty geodezyjne w postaci tradycyjnej (papierowej) zostaną zeskanowane i wprowadzone jako dokumenty cyfrowe (odpowiednio opisane metadanymi) do istniejącego systemu w PODGiK,
  • przekształcenie map ewidencyjnych oraz tzw. map zasadniczych prowadzonych obecnie w postaci analogowej (papierowej) do postaci cyfrowej i wprowadzenie tych danych do istniejącego systemu,
  • utworzenie tzw. numerycznych danych (baz danych infrastruktury informacji przestrzennej) w zakresie elementów sieci uzbrojenia terenu, budynków, użytków gruntowych.

Planowany jest także zakup 5 zestawów komputerów oraz serwer baz danych.