Nieodpłatana pomoc prawna

Kategoria: Powiat   Dodano: 04 stycznia 2021    Wyświetleń: 16250   Autor: admin

 

 

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI STOWARZYSZENIE EUROAKTYWNI Powiat Piotrkowski Prosto z serca Nieodpłatne porady prawne, porady obywatelskie i mediacja w roku 2023 Nie stać Cię na odpłatne porady? Masz jakiś problem? Nie wiesz jak sobie z nim poradzić? Potrzebujesz pomocy? Skorzystaj z porad w punktach nieodpłatnych porad prawnych lub punkcie świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Postaramy się pomóc i w miarę możliwości znaleźć dobre rozwiązanie. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywtelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą. Wystarczy, że osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy. Osoba korzystająca z  nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Termin wizyty ustalany jest pod numerem telefonu 44 732 88 18 lub mailowy: poradyprawne@powiat-piotrkowski.pl oraz za pośrednictwem strony internetowej przeznaczonej do zapisów: https://np.ms.gov.pl/zapisy Punkty Udzielania Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Trzepnica Kolonia 13A Gminne Centrum Kultury 97-352 Łęki Szlacheckie ul. Kościuszki 6, 97-340 Rozprza Poniedziałek 16.00 - 20.00 Wtorek 16.00 - 20.00 Środa 08.00 - 12.00 Czwartek 09.00 - 13.00 Czwartek 13.00 - 17.00 Piątek 15.00 - 19.00 Wspólny Dom w Ręcznie Dom Kultury Gminy Gorzkowice ul. Piotrkowska 5, 97 – 510 Ręczno ul. Cmentarna 5, 97 – 350 Gorzkowice Wtorek 15.00 - 19.00 Poniedziałek 14.00 - 18.00 Piątek 08.00 - 12.00 Środa 14.00 - 18.00 Moszczenica ul. Piotrkowska 13, 97-310 Moszczenica Punkt Świadczenia Nieodpłatnego Wtorek 13.00 - 17.00 Poradnictwa Obywatelskiego Środa 08.30 - 12.30 ZSCKU w Sulejowie Czwartek 13.00 - 17.00 ul. Milejowska 21, 97-330 Sulejów Wolborskie Centrum Kultury w Wolborzu Poniedziałek - czwartek 8.30 - 12.30 ul. Modrzewskiego 15, 97 – 320 Wolbórz Piątek 12.30 - 16.30 Poniedziałek 14.00 - 18.00 Piątek 09.00 - 13.00 Zadanie publiczne finansowane przez Powiat Piotrkowski z dotacji celowej z budżetu państwa.

KOMUNIKAT

w sprawie wznowienia osobistego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

W celu ustalenia terminu udzielenia porady lub świadczenia poradnictwa obywatelskiego prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 44 732 88 18 lub mailowy: poradyprawne@powiat-piotrkowski.pl (w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim) oraz za pośrednictwem strony internetowej przeznaczonej do zapisów: www.np.ms.gov.pl/zapisy

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

 


Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez adwokatów, radców prawnych oraz organizacje pozarządowe wyłonione przez powiaty w otwartym konkursie ofert. Porady obywatelskie prowadzone są przez specjalistów posiadających wiedzę i umiejętności z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego. Nieodpłatną mediację zaś mediator.

Kto może skorzystać?

Skorzystać z niej będą mogły osoby, których sytuacja majątkowa nie pozwala na korzystanie z odpłatnej usługi prawnej oraz przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniali pracowników w ciągu ostatniego roku. Dzięki rządowemu wsparciu mieszkańcy powiatu piotrkowskiego będą mogli skorzystać z pomocy w zakresie udzielania porad prawnych, w ramach których osoba korzystająca z bezpłatnej usługi będzie mogła uzyskać szczegółowe informacje dotyczące jej sytuacji prawnej, przysługujących jej praw, spoczywających na niej obowiązków oraz rozwiązań problemów prawnych.

Nieodpłatna pomoc prawna lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przysługuje osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a ich udzielanie obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osoby te składają staroście, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość.

Jaką pomoc otrzymasz w punkcie prawnym?

Osoba korzystająca z pomocy może liczyć także na wsparcie w sporządzeniu lub przygotowaniu projektu pisma. Wyjątkiem są pisma w sprawach toczących się w sądzie oraz prokuraturze. Pomoc dotyczy także sporządzenia wniosku do sądu o zwolnienie z kosztów sądowych lub wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Osoby korzystające z pomocy uzyskają również informacje o kosztach związanych ze skierowaniem sprawy do sądu, a także skutkach – w tym finansowych – prowadzenia takiej sprawy. Dowiedzą się również o szacunkowym ryzyku przegrania sprawy sądowej lub szansach jej wygrania. Nieodpłatne mediacje są szczególnym środkiem doradczym, ponieważ pozwalają na polubowne rozwiązanie problemu w sytuacji, w której nie ma konieczności kierowania spawy do sądu.

Potrzebne dokumenty

Mieszkańcy Powiatu Piotrkowskiego, którzy zgłoszą się, aby skorzystać z usług w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej muszą przygotować dowód osobisty (paszport, lub inny dokument stwierdzający tożsamość – w przypadku braku numeru PESEL), dokumenty, dotyczące problemu prawnego – jeżeli takie posiadają. Osoby samozatrudnione powinny przygotować wszystkie zaświadczenia o otrzymanym przez państwo wsparciu oraz o pomocy udzielonej przez państwo w rolnictwie lub rybołówstwie w roku, w którym ubiegają się o nieodpłatną pomoc prawną oraz w ciągu 2 poprzedzających ją lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. Pomoc jest udzielana mieszkańcom według kolejności zgłoszeń. Jednak w szczególnych okolicznościach i z istotnych powodów pomoc będzie można otrzymać poza ustaloną kolejnością.

Aby umówić się na poradę prawną lub świadczenie poradnictwa obywatelskiego należy zadzwonić pod numer telefonu: 44 732 88 18 lub wysłać zgłoszenie na maila: poradyprawne@powiat-piotrkowski.pl (w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim), a także można zapisać się poprzez stronę internetową: www.np.ms.gov.pl/zapisy.

Karta informacyjna poradnictwa - Nieodpłatna Pomoc Prawna

Karta informacyjna poradnictwa - Nieodpłatna Poradnictwo Obywatelskie

Karta informacyjna poradnictwa - Nieodpłatna Mediacja

Wykaz jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Wniosek - zgłoszenie porady na odległość

Pismo w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej

Wzór druku - Lista Jednostek

Karta informacyjna poradnictwa - DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

Karta Pomocy B

Klauzula informacyjna

Informacja o możliwości przekazywania opinii o udzielonej pomocy

Informacje o możliwości skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów

Zakres pomocy, osoby uprawnione

W związku z realizacją przez Powiat Piotrkowski zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, od stycznia 2020 r. na terenie Powiatu Piotrkowskiego otwarte są trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i jeden punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, czynne od poniedziałku do piątku w następujących miejscach i godzinach:

Punkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej znajdują się w następujących lokalizacjach:

Wolborskie Centrum Kultury w Wolborzu
ul. Modrzewskiego 15, 97 – 320 Wolbórz

poniedziałek od godz. 1400 do godz. 1800
piątek od godz. 900 do godz.1300

Moszczenica ul. Piotrkowska 13, 97 – 310 Moszczenica
wtorek, czwartek od godz. 1300 do godz.1700
środa od 830 do godz.1230

 

Wspólny Dom w Ręcznie
ul. Piotrkowska 5, 97 – 510 Ręczno

wtorek, od godz. 1500 do godz.1900
piątek od godz. 800 do godz.1200

Trzepnica Kolonia 13 A 97-352 Łęki Szlacheckie
poniedziałek od godz.1600 do godz.2000
środa, od godz.800 do godz.1200
czwartek od godz. 1300 do godz. 1700

Pomocy prawnej udzielają radcowie prawni i adwokaci

Gminne Centrum Kultury w Rozprzy
ul. Kościuszki 6, 97-340 Rozprza (I piętro)
wtorek od. godz. 1600 do godz. 2000
czwartek od godz. 900 do godz.1300
piątek od godz. 1500 do godz.1900

Dom Kultury Gminy Gorzkowice
ul. Cmentarna 5, 97 – 350 Gorzkowice

poniedziałek od. godz. 1400 do godz. 1800
czwartek od godz. 1400 do godz. 1800


 

Pomocy prawnej udziela adwokat, radca prawny i osoba wymieniona w art. 11 pkt 3
ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej

Punkt świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie
ul. Milejowska 21, 97-330 Sulejów
poniedziałek – czwartek od godz. 830 do godz. 1230
piątek od godz. 1230 do godz. 1630


Pomocy prawnej udziela radca prawny

Wszystkie punkty dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Punkty, tj. w Gminnym Centrum Kultury w Rozprzy w Domu Kultury Gminy Gorzkowice oraz w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie zostały powierzone do prowadzenia organizacji pozarządowej Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Regionu Piotrkowskiego - Euroaktywni z siedzibą w Rozprzy, ul. Kościuszki 6, numer KRS: 0000338829

Informacja o możliwości przekazania przez osobę uprawnioną opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim.

Każda osoba uprawniona, po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim, ma możliwość przekazania anonimowej oceny udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim.
W tym celu należy osobiście, w warunkach zapewniających miejsce i warunki do anonimowego jej wypełnienia, wypełnić część B karty pomocy, obejmującą opinię osoby uprawnionej i umieścić ją w urnie zamkniętej, nieprzezroczystej i oznakowanej znajdującej się w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnego poradnictwa prawnego lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.