Nieodpłatana pomoc prawna

Kategoria: Nieodpłatna pomoc prawna   Dodano: 03 czerwca 2020    Wyświetleń: 1167   Autor: admin

 

Wznowione wizyty w nieodpłatnych punktach prawnych

Komunikat w sprawie zmian w udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej

Nowelizacja przepisów o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej poszerza krąg beneficjentów na osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz upraszcza procedury udzielania takiej pomocy w czasie epidemii. W mocy pozostają zalecenia Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące sposobu udzielania pomocy w czasie trwania epidemii.

Treść komunikatu

 

Opinie o udzielonej pomocy

Karta informacyjna poradnictwa - Nieodpłatna Mediacja

Karta informacyjna poradnictwa - Nieodpłatna Pomoc Prawna

Karta informacyjna poradnictwa - Nieodpłatna Poradnictwo Obywatelskie

Karta informacyjna poradnictwa - DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

Karta Pomocy

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Wykaz jednostek nieodpłatnego poradnictwa - aktualizacja od 1 lipca 2020 roku

Zakres pomocy, osoby uprawnione

Pismo w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej

Wzór druku - Lista Jednostek

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, edukacja prawna, nieodpłatna mediacja  

W związku z realizacją przez Powiat Piotrkowski zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, od stycznia 2020 r. na terenie Powiatu Piotrkowskiego otwarte są trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i jeden punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, czynne od poniedziałku do piątku w następujących miejscach i godzinach:

Punkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim
Al. 3 Maja 33, 97-300 Piotrków Trybunalski
(poniedziałek, wtorek, środa, czwartek – od godz. 1400 do godz. 1800
piątek od godz. 1300 do godz. 1700)
Pomocy prawnej udziela radca prawny i adwokat

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Wolborzu
ul. Modrzewskiego 107, 97-320 Wolbórz
(poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek – od godz. 1400 do godz. 1800)
Pomocy prawnej udziela radca prawny i adwokat

Gminne Centrum Kultury w Rozprzy
ul. Kościuszki 6, 97-340 Rozprza (I piętro)
(poniedziałek od. godz. 1400 do godz. 1800)
(wtorek od. godz. 1600 do godz. 2000)
(środa od godz. 1400 do godz. 1800)  
(czwartek od godz. 1300 do 1700)
(piątek od godz. 1300 do 1700)
Pomocy prawnej udziela radca prawny i osoba wymieniona w art. 11 pkt 3
ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej

Punkt świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie
ul. Milejowska 21, 97-330 Sulejów
(poniedziałek – czwartek od godz. 830 do godz. 1230)
piątek od godz. 1230 do godz. 1630)
Pomocy prawnej udziela radca prawny i adwokat

Wszystkie punkty dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dwa punkty, tj. w Gminnym Centrum Kultury w Rozprzy oraz w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie zostały powierzone do prowadzenia organizacji pozarządowej Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Regionu Piotrkowskiego - Euroaktywni z siedzibą w Rozprzy, ul. Kościuszki 6, numer KRS: 0000338829. Nieodpłatna pomoc prawna lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przysługuje osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a ich udzielanie obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: 44 732 88 01.
Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osoby te składają staroście, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość. Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Regionu Piotrkowskiego - Euroaktywni www.euroaktywni.pl

Numer telefonu na zapisy wizyt do Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego - 44 732 88 01

 

Informacja o możliwości przekazania przez osobę uprawnioną opinii
o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim

Każda osoba uprawniona, po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim, ma możliwość przekazania anonimowej oceny udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim.
W tym celu należy osobiście, w warunkach zapewniających miejsce i warunki do anonimowego jej wypełnienia, wypełnić część B karty pomocy, obejmującą opinię osoby uprawnionej i umieścić ją w urnie zamkniętej, nieprzezroczystej i oznakowanej znajdującej się w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnego poradnictwa prawnego lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.