Nieodpłatana pomoc prawna

Kategoria: Powiat   Dodano: 04 stycznia 2021    Wyświetleń: 5632   Autor: admin

 

Komunikat w sprawie zmian w udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej

Od 15 czerwca 2021 roku mieszkańcy Powiatu Piotrkowskiego będą mieli możliwość osobistego kontaktu z prawnikami, którzy udzielają bezpłatnych porad prawnych we wszystkich punktach porad zlokalizowanych w Rozprzy, Sulejowie, w Moszczenicy i w Trzepnicy Kolonii (gm. Łęki Szlacheckie).

Aby umówić się na poradę prawną lub świadczenie poradnictwa obywatelskiego należy zadzwonić pod numer telefonu: 44 732 88 18 lub wysłać zgłoszenie na maila: poradyprawne@powiat-piotrkowski.pl (w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim), a także można zapisać się poprzez stronę internetową: www.np.ms.gov.pl/zapisy. Uwaga! Obowiązuje przestrzeganie reżimu sanitarnego.

 

Komunikat o wznowieniu bezpośredniego udzielania porad prawnych

Opinie o udzielonej pomocy

Karta informacyjna poradnictwa - Nieodpłatna Mediacja

Karta informacyjna poradnictwa - Nieodpłatna Pomoc Prawna

Karta informacyjna poradnictwa - Nieodpłatna Poradnictwo Obywatelskie

Karta informacyjna poradnictwa - DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

Karta Pomocy

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Wykaz jednostek nieodpłatnego poradnictwa - aktualizacja od 8 lutego 2021 roku

Zakres pomocy, osoby uprawnione

Pismo w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej

Wzór druku - Lista Jednostek

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, edukacja prawna, nieodpłatna mediacja  

W związku z realizacją przez Powiat Piotrkowski zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, od stycznia 2020 r. na terenie Powiatu Piotrkowskiego otwarte są trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i jeden punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, czynne od poniedziałku do piątku w następujących miejscach i godzinach:

Punkty udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Moszczenica ul. Piotrkowska 13,
poniedziałek od godz. 800 do godz. 1200
wtorek, czwartek od godz. 1300 do godz.1700

środa od 1200 do 1600
piątek od godz. 900 do godz.1300

Pomocy prawnej udziela radca prawny i adwokat

Trzepnica Kolonia 13 A
poniedziałek od godz.1600 do godz.2000
wtorek, środa, piątek od godz.800 do godz.1200
czwartek od godz. 300 do godz. 1700

Pomocy prawnej udziela radca prawny i adwokat

Gminne Centrum Kultury w Rozprzy
ul. Kościuszki 6, 97-340 Rozprza (I piętro)
poniedziałek od. godz. 1400 do godz. 1800
wtorek od. godz. 1600 do godz. 2000
środa od godz. 1030 do godz. 1630 
czwartek od godz. 900 do 1300
piątek od godz. 1500 do 1900

Pomocy prawnej udziela radca prawny i osoba wymieniona w art. 11 pkt 3
ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej

Punkt świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie
ul. Milejowska 21, 97-330 Sulejów
poniedziałek – czwartek od godz. 830 do godz. 1230
piątek od godz. 1230 do godz. 1630


Pomocy prawnej udziela radca prawny i adwokat


Wszystkie punkty dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dwa punkty, tj. w Gminnym Centrum Kultury w Rozprzy oraz w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie zostały powierzone do prowadzenia organizacji pozarządowej Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Regionu Piotrkowskiego - Euroaktywni z siedzibą w Rozprzy, ul. Kościuszki 6, numer KRS: 0000338829. Nieodpłatna pomoc prawna lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przysługuje osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a ich udzielanie obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: 44 732 88 18.
Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osoby te składają staroście, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość. Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Regionu Piotrkowskiego - Euroaktywni www.euroaktywni.pl

Numer telefonu na zapisy wizyt do Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego - 44 732 88 18

 

Informacja o możliwości przekazania przez osobę uprawnioną opinii
o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim

Każda osoba uprawniona, po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim, ma możliwość przekazania anonimowej oceny udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim.
W tym celu należy osobiście, w warunkach zapewniających miejsce i warunki do anonimowego jej wypełnienia, wypełnić część B karty pomocy, obejmującą opinię osoby uprawnionej i umieścić ją w urnie zamkniętej, nieprzezroczystej i oznakowanej znajdującej się w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnego poradnictwa prawnego lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.