Deklaracja dostępności

Kategoria: Kontakt   Dodano: 26 czerwca 2023    Wyświetleń: 18519   Autor: Admin

Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.powiat.piotrkowski.pl.

Data publikacji strony internetowej: [ 2002-01-01 ].

Data ostatniej istotnej aktualizacji: [ 2023-03-21 ].

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

TREŚCI NIEDOSTĘPNE

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są w całości dostępne cyfrowo, pliki publikowane po 04.09.2020 są dostępne lub mają dodatkowo zamieszczone wersje dostępne (np. w formacie DOC),
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, treści te są uaktualniane przy bieżącej obsłudze strony,
 • pochodzące z różnych innych źródeł,  
 • dokumenty opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności ustawy, np. skany dokumentów,   
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

WYŁĄCZENIA

 • filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowanych przed dniem 23 września 2020 r.
  są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do aplikacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

 •  Oświadczenie sporządzono dnia: [ 2020-03-03].
 •  Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-21
 •  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Sokalski koordynator ds. dostępności, adres poczty elektronicznej dostepnosc@powiat-piotrkowski.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 44 732 88 33. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego

sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą

stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej

sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot

publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności

cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. www.rpo.gov.pl,

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Dąbrowskiego 7,

tel. 44 732 88 00

fax. 44 732 88 03

e-mail: starosta@powiat-piotrkowski.pl

strona internetowa: www.powiat-piotrkowski.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim ul. Dąbrowskiego 7

Do budynku prowadzą trzy wejścia (jedno od ul. Dąbrowskiego oraz dwa od ulicy Grota-Roweckiego)

Do wejścia od ulicy Dąbrowskiego prowadzą schody oraz podjazd dla wózków znajdujący się przy schodach.

Do pozostałych wejść prowadzą schody bez podjazdów dla wózków

Nad wejściem do budynku znajduje się system nawigacyjno - informacyjny TOTUPOINT  naprowadzający dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Więcej informacji na temat znaczników TOTUPOINT znajdziesz na stronie http://www.totupoint.pl.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku jest winda.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na 1 piętrze

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na 1 piętrze

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku jest pętla indukcyjna.

W budynku są oznaczenia kontrastowe oraz informacje w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim ul. Sienkiewicza 16a

Do budynku prowadzą cztery wejścia: dwa od ulicy Sienkiewicza oraz dwa od ulicy Narutowicza

Do wejścia od ulicy Sienkiewicza prowadzą schody oraz podjazdy dla wózków znajdujące się przy schodach. Do pozostałych wejść prowadzą schody bez podjazdów dla wózków

Nad wejściem do budynku znajduje się system nawigacyjno - informacyjny TOTUPOINT  naprowadzający dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Więcej informacji na temat znaczników TOTUPOINT znajdziesz na stronie http://www.totupoint.pl.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku znajduje się pomieszczenie "ciche" wyposażone w pętlę indukcyjną.

W budynku są oznaczenia kontrastowe oraz informacje w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim ul. Dąbrowskiego 12

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Dąbrowskiego.

Przy wejściu od ul. Dąbrowskiego znajduje się platforma przyschodowa oraz schody.

Nad wejściem do budynku znajduje się system nawigacyjno - informacyjny TOTUPOINT  naprowadzający dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Więcej informacji na temat znaczników TOTUPOINT znajdziesz na stronie http://www.totupoint.pl.

Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

W budynku jest winda.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku znajduje się pomieszczenie "ciche" wyposażone w pętlę indukcyjną.

W budynku są oznaczenia kontrastowe oraz informacje w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w urzędzie, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (planowaną wizyta w urzędzie), z wyłączeniem sytuacji nagłych.

W  tut. Urzędzie zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

• e-mail na adres : starosta@powiat-piotrkowski.pl,

• listownie (3 dni liczone od dnia otrzymania zawiadomienia przez Urząd),

• telefonicznie  (za pośrednictwem osoby trzeciej) na nr 44 732 88 00,

• sms/mms: + 48 695 444 931

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Koordynator ds. dostępności Tomasz Sokalski tel. 44 732 88 33 e-mail: t.sokalski@powiat-piotrkowski.pl

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021

Informacja o Starostwie Powiatowym w łatwym do czytania tekście - ETR

Informacja o zakresie działalności (głównych zadaniach Powiatu Piotrkowskiego) - tekst odczytywany maszynowo