Deklaracja dostępności

Kategoria: Kontakt   Dodano: 26 lutego 2020    Wyświetleń: 12438   Autor: Admin

Deklaracja dostępności serwisu powiat-piotrkowski.pl

Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej powiat-piotrkowski.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu www.powiat-piotrkowski.pl

Data publikacji strony internetowej: 2001-07-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-07-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-01-02

Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-31

Strona internetowa www.powiat-piotrkowski.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości, zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim.
  • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim.
  • filmy nie posiadają audiodeskrypcji, gdyż w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Skróty klawiszowe:

H - Strona główna (Home)

A - Aktualności

O - Komunikaty i ogłoszenia

T - Turystyka

D - Edukacja

U - Kultura

S - Sport

G - Galeria

K - Kontakt

R - Organizacje pozarządowe

I - Informacje

Korzystanie z klawiszy dostępu w zależności od używanej przeglądarki:

ALT + klawisz dostępu - Internet Explorer i Chrome

ALT + Shift + klawisz dostępu - Firefox

Shift + ESC - Opera (otwiera menu)

CTRL + klawisz dostępu - Konqueror, Camino

Opt + klawisz dostępu - Skrót dla komputerów Mac w przeglądarkach: Firefox 14.0.1 i wyższe, Safari 4 i wyższe, Chrome

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Dąbrowskiego 7,

tel. 44 732 88 00

fax. 44 732 88 03

e-mail: starosta@powiat-piotrkowski.pl

strona internetowa: www.powiat-piotrkowski.pl

Dostępność architektoniczna

1. Budynek: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim ul. Dąbrowskiego 7

Do budynku prowadzą trzy wejścia (jedno od ul. Dąbrowskiego oraz dwa od ulicy Grota-Roweckiego)

Do wejścia od ulicy Dąbrowskiego prowadzą schody oraz podjazd dla wózków znajdujący się przy schodach. Do pozostałych wejść prowadzą schody bez podjazdów dla wózków

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.

W budynku jest winda.

Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na 1 piętrze

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na 1 piętrze

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku jest pętla indukcyjna.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

2. Budynek: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim ul. Sienkiewicza 16a

Do budynku prowadzą  cztery  wejścia:  dwa od ulicy Sienkiewicza oraz dwa od ulicy Narutowicza

Do wejścia od ulicy Sienkiewicza  prowadzą  schody oraz podjazdy dla wózków znajdujące się przy schodach. Do pozostałych wejść prowadzą schody bez podjazdów dla wózków

Nad wejściami nie ma  głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku znajduje się pomieszczenie "ciche" wyposażone w pętlę indukcyjną.

W budynku są oznaczenia kontrastowe oraz informacje w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

3. Budynek: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim Al. 3 Maja 33

Do budynku prowadzą  trzy  wejścia:  jedno od Al. 3 Maja oraz dwa od ul. Żeromskiego

Przy wejściu  od ul. Żeromskiego znajduje się platforma przyschodowa. Do pozostałych wejść prowadzą schody bez podjazdów dla wózków

Nad wejściami  nie ma  głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejścia nie są  zabezpieczone bramkami.

W budynku jest nie ma windy

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku znajduje się pomieszczenie "ciche" wyposażone w pętlę indukcyjną.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w urzędzie, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (planowaną wizyta w urzędzie), z wyłączeniem sytuacji nagłych.

W  tut. Urzędzie zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

• e-mail na adres : starosta@powiat-piotrkowski.pl

• listownie (3 dni liczone od dnia otrzymania zawiadomienia przez Urząd)

• telefonicznie  (za pośrednictwem osoby trzeciej) na nr 44 732 88 00

· sms/mms  + 48 695 444 931

Aplikacje mobilne:

brak

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Koordynator ds. dostępności Tomasz Sokalski tel. 44 732 88 33 e-mail: t.sokalski@powiat-piotrkowski.pl

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021

Informacja o Starostwie Powiatowym w łatwym do czytania tekście - ETR

Informacja o zakresie działalności (głównych zadaniach Powiatu Piotrkowskiego) - tekst odczytywany maszynowo