Rada Seniorów Powiatu Piotrkowskiego II kadencji

Kategoria: Powiat   Dodano: 19 marca 2019    Wyświetleń: 17367   Autor: Admin

ZARZĄDZENIE NR 33/2023
STAROSTY POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

z dnia 8 września 2023 roku

w sprawie ogłoszenia uzupełniającego naboru na członka Rady Seniorów Powiatu
Piotrkowskiego II kadencji


Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) oraz § 9 Statutu Rady Seniorów Powiatu Piotrkowskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 653/18 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Powiatu Piotrkowskiego

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się uzupełniający nabór na członka Rady Seniorów Powiatu Piotrkowskiego II kadencji.
2. Termin zgłaszania kandydatów wyznaczony zostaje na 14 dni od daty opublikowania ogłoszenia o otwartym naborze.

3. Ogłoszenie oraz warunki naboru zostały określone w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Seniorów Powiatu Piotrkowskiego II kadencji następuje poprzez dostarczenie Staroście Powiatu Piotrkowskiego wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego oraz Oświadczenia Kandydata stanowiącego kolejno załącznik nr 2 oraz 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Realizację Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Aktywizacji Społecznej
.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpi
sania.

Zarządzenie Starosty Powiatu Piotrkowskiego

Ogłoszenie - Załącznik nr 1

Formularz Zgłoszeniowy - załącznik nr 2

Oświadczenie Kandydata - Załącznik nr 3

 

Obradowała Powiatowa Rada Seniorów

Członkowie Powiatowej Rady Seniorów podczas posiedzenia w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie

Przedstawiciele seniorów Ziemi Piotrkowskiej spotkali się na posiedzeniu Powiatowej Rady Seniorów, w dniu 11 maja 2022 roku, w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie. Debatowano na temat włączenia się seniorów w organizację Dożynek Powiatowych w Łękach Szlacheckich, przygotowania Seniorady oraz spotkania integracyjnego dla seniorów w Osadzie Leśnej w Kole. Ponadto omówiono regulamin tegorocznej edycji "Kobieta Wyjątkowa Ziemi Piotrkowskiej".

 
Kolejna inicjatywa Rady Seniorów Powiatu Piotrkowskiego
 
 
Wśród wielu zaplanowanych działań Rady Seniorów Powiatu Piotrkowskiego na ten rok, był udział członków w obchodach Dni Gorzkowic, które odbyły się 28-29 sierpnia 2021 roku. Podczas uroczystości, członkowie chętnie brali udział w rozmowach z mieszkańcami na temat działalności Rady Seniorów oraz zbierali opinię na temat potrzeb zdrowotnych mieszkańców za pomocą ankiety. Zebrane wyniki posłużą do opracowania Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Zdrowotnych.
 
 

RADA SENIORÓW POWIATU PIOTRKOWSKIEGO II KADENCJI

Na podstawie Zarządzenia nr 19/2021 Starosty Powiatu Piotrkowskiego z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania nowego członka Rady Seniorów Powiatu Piotrkowskiego II kadencji, powołuje się do składu osobowego Rady Seniorów Powiatu Piotrkowskiego II kadencji – Panią Grażynę Papiernik.

Skład osobowy Rady Seniorów Powiatu Piotrkowskiego II kadencji:

 1. Elżbieta Bąk
 2. Grażyna Stolarska
 3. Teresa Anna Chruścik
 4. Stanisław Marciniak
 5. Jerzy Mizera
 6. Janina Franczak – Kujawska
 7. Stanisław Janiec
 8. Anna Mizgalska – Dąbrowska
 9. Danuta Woźniak
 10. Roman Kopeć
 11. Dorota Suchecka
 12. Maria Wilczyńska
 13. Teresa Rydzowska
 14. Wanda Piechura
 15. Wanda Amarantidou
 16. Anna Królikiewicz
 17. Jan Sipa
 18. Władysław Wawrzyńczak
 19. Ewa Jabłońska
 20. Grażyna Papiernik

 


RADA SENIORÓW POWIATU PIOTRKOWSKIEGO II KADENCJI

W związku z zakończeniem uzupełniającego naboru na członka Rady Seniorów Powiatu Piotrkowskiego II kadencji na podstawie Zarządzenia Starosty Powiatu Piotrkowskiego nr 3/2021 z dnia 12 stycznia 2021 roku, przedstawiamy listę zgłoszonych kandydatów.

Lista osób zgłoszonych w uzupełniającym naborze na II kadencję Rady Seniorów Powiatu Piotrkowskiego:

1. Pani Grażyna Papiernik, Gmina Moszczenica

2. Pani Elżbieta Góra, Gmina Moszczenica

 


 

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

 członkowie Rady Seniorów

Z okazji Święta Seniorów, obchodzonego uroczyście od lat w naszym kraju w dniu 20 października, składam Wam w dobie pandemii wirusowej życzenia przede wszystkim dużo zdrowia, wytrwałości psychicznej i cierpliwości w samotności oraz samych radosnych chwil w życiu.  Zostańcie w Waszych domach!!!

Przewodnicząca Rady Seniorów Powiatu Piotrkowskiego

Wanda Amarantidou

 

ŻYCZENIA DLA MATEK

Już wiele rymów poezji spisali

tomy wierszy o matce powstało

Bardowie wiersze w nuty ubierali

od Ewy pramatki, o matkach śpiewano

Matka – to kokon cichy i przytulny,

gdzie się mościmy do chwili poczęcia

To komfort życiowy, jak żaden inny

azyl bezbronnych w poczuciu bezpieczeństwa

W tych dniach szczególnych, gdzie wirus się czai

i przeciąć może cienką nitkę życia

By dzieci Was bardziej w tych dniach kochały

tego w Dniu Waszym – serdecznie Wam życzę

By każde zdanie mówione przez dzieci

było balsamem dla Waszego serca

Jak śpiew skowronka, gdy ku niebu leci

tak słodko brzmiąca…była ich mowa

Dla wszystkich mamuś, mam i matek Powiatu Piotrkowskiego życzenia przesyła w swoim wierszu

– członek Rady Seniorów, Jan Sipa.

 

 

Święto Rady Seniorów Powiatu Piotrkowskiego

W tym roku po raz pierwszy 17 maja obchodzone jest Święto Rady Seniorów Powiatu Piotrkowskiego. Data ta jest związana z powołaniem Rady Seniorów Powiatu Piotrkowskiego przez Zarząd na mocy uchwały nr 653/2018 z dnia 17 maja 2018 roku. Jest ona organem doradczym, konsultacyjnym i opiniotwórczym działającym przy Staroście Powiatu Piotrkowskiego, który był głównym inicjatorem powołania społecznej Rady. Obecnie liczy ona 20 członków złożonych z działaczy społecznych, reprezentantów Gmin Powiatu Piotrkowskiego, którym leży na sercu dobro osób starszych naszego regionu.  I kadencja Rady trwała jedynie cztery miesiące (od września do grudnia 2018 roku), ale w tym czasie udało się wiele zrobić:

- udział Rady Seniorów w Dożynkach Powiatowych w Rozprzy oraz w dożynkach gminnych;

- udział w Święcie Seniorów pod nazwą ,,Aktywny Senior w Ręcznie”;

- udział w uroczystościach 100-lecia Niepodległości Polski w Wolborzu i w Łękach Szlacheckich;

- udział w spotkaniu wigilijnym w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim.

II Kadencja Rady Seniorów trwa od 2 kwietnia 2019 roku, z okresem zawieszenia wszelkiej działalności społecznej z powodu pandemii wirusowej, jednak do tego czasu udało się zrealizować wiele działań takich jak:

- udział Członków Rady Seniorów w Dożynkach Powiatowych w Szydłowie, w uroczystościach związanych ze Świętem Dnia Seniora;

- zorganizowanie I Forum Seniorów Ziemi Piotrkowskiej z inicjatywy Rady Seniorów oraz Starostwa Powiatowego w Mediatece w Piotrkowie Trybunalskim. Referaty wygłosili następujący przedstawiciele Rady Seniorów: Pani Grażyna Stolarska, Pan Jan Sipa oraz Przewodnicząca Pani Wanda Amarantidou;

- uczestnictwo delegacji Rady Seniorów w konferencji na temat „Rady Seniorów jako elementarne wzmocnienia dialogu z lokalnym samorządem”, która odbyła się w Łódzkim Domu Kultury w Łodzi. 

Wraz z rozpoczęciem 2020 roku Rada Seniorów dokonała reorganizacji działalności. Powołano cztery Zespoły merytoryczne poświęcone tematyce:

1. zdrowia;

2. kultury i edukacji;

3. rekreacji i sportu;

4. współpracy z organizacjami społecznymi, zajmującymi się polityką senioralną.

Rada Seniorów podjęła także inicjatywę wyjazdowej działalności (raz na kwartał) w celu zapoznania się z poziomem realizacji polityki senioralnej w poszczególnych Gminach Powiatu Piotrkowskiego. Pierwsza wizyta miała miejsca w Gminie Wolbórz podczas ,,Senioriady”, gdzie zorganizowano panel dyskusyjny ,,Powiatowa Rada Seniorów radzi”.

Drogie Koleżanki i Koledzy, z okazji Święta Rady Seniorów Powiatu Piotrkowskiego, składam Wam najlepsze życzenia, przede wszystkim dużo zdrowia w walce z wirusem i sukcesów w dalszej pracy społecznej.

Wanda Amarantidou

Przewodnicząca Rady Seniorów I i II Kadencji 


 

 

Prezydium Rady Seniorów Powiatu Piotrkowskiego II kadencji:

Przewodniczący: Wanda Amarantidou

Dyżur Przewodniczącej: każdy czwartek w godzinach 1200-1300, Al. 3 Maja 33, pokój 218


Wiceprzewodniczący: Janina Franczak-Kujawska
 

Artykuły: