Informacja o wyniku przetargu - Sulejów

Kategoria: Ogłoszenia i przetargi   Dodano: 06 maja 2021    Wyświetleń: 92   Autor: Aneta Stępień

INFORMACJA

o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

położonej w Sulejowie przy ul. Kubusia Puchatka 1,

obręb 19 i 20 jednostka ewidencyjna 101009_4 Sulejów-Miasto,

objętej księgą wieczystą  NR PT1P/00046202/6

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.  z 2014,  poz. 1490) Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim uprzejmie informuję, że pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, położonej w Sulejowie przy ul. Kubusia Puchatka 1, gmina Sulejów, województwo łódzkie, w obrębach geodezyjnych Sulejów - miasto:

  • 19 - oznaczonej numerem działek: 137/11 o pow. 0,0224 ha, 137/12 o pow. 0,0130 ha, 139/3 o pow. 0,0043 ha, 140/10 o pow. 0,0573 ha, 140/11 o pow. 0,0029 ha, 141/9 o pow. 0,0878 ha, 141/10 o pow. 0,0032 ha, 142/7 o pow. 0,3589 ha, 142/8 o pow. 0,0199 ha, 143/4 o pow. 0,1862 ha, 144/4 o pow. 0,1772 ha, 145/4 o pow. 0,1895 ha, 146/3 o pow. 0,2866 ha, 246/8 o pow. 0,0004 ha, 246/9 o pow. 0,1663 ha, 246/10 o pow. 0,0008 ha;
  • 20 - oznaczonej numerem działek:  61/4 o pow. 0,0067 ha, 62/3 o pow. 0,0390 ha, 63/4 o pow. 0,0550 ha, 64/1 o pow. 0,1690 ha, 65/1 o pow. 0,0736 ha, 66/1 o pow. 0,0457 ha

stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg  odbył się w dniu 28.04.2021 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy  ul.  Dąbrowskiego 7 (sala kolumnowa), godz. 1100.

W  wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, tj. do dnia 22.04.2021 roku nikt nie wniósł wadium, które było ustalone w wysokości 200.000,00 zł, słownie: dwieście tysięcy złotych.  

 Cena wywoławcza dla nieruchomości wynosi 3.823.080,36 zł, słownie: trzy miliony osiemset dwadzieścia trzy tysiące osiemdziesiąt złotych 36/100. Cena zawiera podatek VAT w wysokości 23% od działek oznaczonych numerami: 137/12 (część działki), 139/3 (część działki), 142/8 (część działki), 246/8 (część działki), 246/10, 61/4, 63/4, 64/1, 66/1, o pow. ogółem 0,2843 ha. Pozostała część nieruchomości o powierzchni ogółem 1,6814 ha - zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie aktualnie obowiązującego art. 43 ust. 1 pkt 9 i 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  o podatku od towarów i usług.  

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym, gdyż nikt nie przystąpił do przetargu.

 Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na  7 dni, tj. od dnia 06.05.2021 r. do 13.05.2021 r. na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 7, opublikowanie na stronie internetowej Powiatu Piotrkowskiego www.powiat-piotrkowski.pl., w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim www.powiat-piotrkowski.bip.net.pl

Podobne artykuły