Informacja o wyniku przetargu - nieruchomość w Bujnach

Kategoria: Ogłoszenia i przetargi   Dodano: 09 grudnia 2023    Wyświetleń: 116   Autor: Aneta Stępień

ZARZĄD POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

informuje o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Bujnach, gmina Wola Krzysztoporska

            Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r. poz. 2213) Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż uchwałą NR 917/2023 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 września 2023 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym, ustalenia wadium wnoszonego przez uczestników przetargu i ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, położonej w Bujnach, gmina Wola Krzysztoporska, stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego,  został ogłoszony pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  położonej w Bujnach, gmina Wola Krzysztoporska, obręb Bujny, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek: 549/2 o pow. 0,1000 ha; 549/3 o pow. 0,1000 ha; 549/4 o pow. 0,1000 ha; 549/5 o pow. 0,1000 ha; 549/6 o pow. 0,1000 ha; 549/7 o pow. 0,1000 ha; 549/8 o pow. 0,1000 ha; 550/3 o pow. 0,1000 ha; 550/4 o pow. 0,1000 ha; 550/5 o pow. 0,1000 ha; 550/6 o pow. 0,1000 ha, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi księgę wieczystą KW NR PT1P/00053182/1.

Przetarg został przeprowadzony 01 grudnia 2023 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 7 (sala posiedzeń Zarządu Powiatu), godz. 1000.

W wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie t.j. do dnia 27 listopada 2023 roku nikt nie wniósł wadium, które było ustalone w wysokości 60.000,00 zł, słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych.

Cena wywoławcza nieruchomości została uchwalona w wysokości 1.200.000,00 zł, słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych 00/100, w tym podatek VAT.

            Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym, gdyż nikt nie przystąpił do przetargu.

            Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 7 dni, tj. od dnia 09 grudnia 2023 r. do dnia 16 grudnia 2023 r. na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 7 zamieszczając w Biuletynie Informacji Publicznej oraz opublikowanie na stronie internetowej  www.powiat-piotrkowski.pl.

Informacja o wyniku przetargu

Podobne artykuły