Wspieramy przedsiębiorczość w powiecie

Kategoria: Projekty ze środków zewnętrznych   Dodano: 18 maja 2022    Wyświetleń: 747   Autor: Aneta Stępień

Grafika zawiera opis: Powiat Piotrkowski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. "Kompleksowa promocja i wsparcie w rozwoju internacjonalizacji przedsiębiorstw z wykorzystaniem potencjału gospodarczego powiatu piotrkowskiego jako klucz do zwiększenia międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego.” Celem projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP regionu poprzez wzrost powiązań gospodarczych i kreowanie korzystnych warunków dla napływu inwestycji zagranicznych.

Powiat Piotrkowski realizuje projekt w partnerstwie z Gminą Moszczenica pn. „Kompleksowa promocja i wsparcie w rozwoju internacjonalizacji przedsiębiorstw z wykorzystaniem potencjału gospodarczego powiatu piotrkowskiego jako klucz do zwiększenia międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oś priorytetowa II.  Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, podziałanie II.2.2 Promocja gospodarcza regionu, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Poziom unijnego dofinansowania wynosi 85%. Kwota pozyskanego dofinansowania wynosi 1 545 242,61 zł. Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2021 r. do 31 sierpnia 2023 r.

Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP regionu poprzez wzrost powiązań gospodarczych i kreowanie korzystnych warunków dla napływu inwestycji zagranicznych, zachęcenie przedsiębiorców z regionu do podejmowania i rozszerzania działalności eksportowej oraz budowa sprzyjającego klimatu inwestycyjnego.

Projekt obejmuje zadania skoncentrowane na promocji gospodarczej Powiatu, Gminy Moszczenica i Regionu Łódzkiego wraz z funkcjonującymi na ich terenie przedsiębiorstwami z różnych branż i dziedzin.

W zakresie planowanych działań jest internacjonalizacja, wzrost liczby inwestycji zagranicznych w regionie, promowanie rozwiązań ukierunkowanych na budowę międzynarodowej przewagi konkurencyjnej regionu, zdobywanie nowych rynków zbytu, zwiększenie konkurencyjności lokalnych produktów i usług poprzez tworzenie i wspieranie powiązań kooperacyjnych w celu podniesienia konkurencyjności i promocji gospodarczej firm.

W ramach projektu planuje się udział w targach branżowych, zarówno w kraju, jak i za granicą (w ramach trzech edycji), podczas których przedsiębiorcy z regionu będą mogli uczestniczyć jako odwiedzający bądź jako wystawcy. W tym celu projekt zapewnia dodatkowo zakup wyposażenia targowego zapewniającego zintegrowane wsparcie promocyjne dla przedsiębiorców podczas wydarzeń. Promocja gospodarcza obejmie również przedsięwzięcia związane ze wsparciem przedsiębiorców z sektora MŚP w ekspansji na rynki zagraniczne poprzez organizację wizyty studyjnej.

Projekt obejmie szereg działań promujących lokalny potencjał gospodarczy, w tym m.in. dwie edycje Forów Gospodarczych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, spotkania networkingowe dla MŚP, a także cykl konsultacji eksperckich w formie szkoleniowo-warsztatowej. Przedsiębiorcy z regionu otrzymają również wsparcie w ramach utworzonego Biura Obsługi Inwestora. Wszystkie wydarzenia będą wsparte kampanią promocyjną oraz zakupionym niezbędnym sprzętem zapewniającym profesjonalną obsługę firm i realizację promocji gospodarczej.

Realizacja projektu przyczyni się m.in. do budowy gospodarczej sieci współpracy na arenie międzynarodowej, zwiększenia liczby inwestycji zagranicznych, wzrostu poziomu eksportu MŚP z regionu, zwiększenia konkurencyjności lokalnych produktów i usług poprzez tworzenie powiązań, promowanie i wzmacnianie przewagi konkurencyjnej Powiatu Piotrkowskiego, Gminy Moszczenica i Regionu Łódzkiego. Zwiększenie międzynarodowej rangi regionu, zwiększenie ekspansji lokalnych i regionalnych przedsiębiorców na rynki zagraniczne, rozpoczęcie i intensyfikacja działalności eksportowej przyczynią się do pozytywnej realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju całego regionu.