Stawiam na kwalifikacje IV - projekt realizowany przez szkołę w Wolborzu

Kategoria: Projekty ze środków zewnętrznych   Dodano: 25 maja 2022    Wyświetleń: 630   Autor: Aneta Stępień

Uczennica jedzie na koniu

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Wolborzu po raz kolejny realizuje projekt „Stawiam na kwalifikacje IV” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Cel szczegółowy projektu to wsparcie na rzecz podnoszenia u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.      

W ramach projektu w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2022 zostaną doposażone pracownie zawodowe dla kierunków THK i TMRiA oraz podniesione zostaną kompetencje zawodowe 80 uczniów  i 8 nauczycieli  Zespołu Szkół w  Wolborzu, poprzez udział w zajęciach specjalistycznych i stażach  służących poprawie zdolności do ich zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Realizacja projektu została poprzedzona diagnozą na podstawie indywidualnego zapotrzebowania szkół lub placówek systemu oświaty zatwierdzoną przez organ prowadzący.

Głównym problemem podczas realizacji projektu był brak możliwości zrealizowania zadań - zgodnie z przyjętym wcześniej harmonogramem - spowodowany późnym podpisaniem umowy na realizację projektu - 7.04.2021 roku oraz epidemią koronawirusa.

W chwili obecnej szkoła w ramach projektu realizuje:

  1. Kurs spawalniczy dwiema metodami dla 20 uczniów Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki
  2. Kurs doskonalący dla 40 uczniów pn. Wymagania agrotechniczne w nawożeniu mineralnym dla zawodu Technik Mechanizacji Rolnictwa
  3. Szkolenie jeździeckie – brązowa odznaka dla 20 uczniów Technikum Hodowli Koni
  4. Szkolenie powożenia zaprzęgami – brązowa odznaka dla 20 uczniów Technikum Hodowli Koni
  5. Kurs podnoszący kompetencje z zakresu rolnictwa precyzyjnego (wymagania agrotechniczne w nawożeniu mineralnym) dla  6 nauczycieli Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu
  6. Kurs doskonalący, podnoszący kompetencje cyfrowe dla 2 nauczycieli Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu
  7. Szkolenie dla nauczycieli z obsługi sprzętu zakupionego do warsztatów szkolnych Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki.

Z funduszy projektu  w październiku 2021 r. został zakupiony koń na potrzeby zajęć z młodzieżą.

Od listopada 2021 r. rozpoczęły się zajęcia dla 40 uczniów z zawodowego języka niemieckiego prowadzone przez nauczyciela szkoły Renatę Słowik.  Małgorzata Misztal  również nauczyciel szkoły  prowadzi  zajęcia teoretyczne  dla uczestników szkolenia z jeździectwa i powożenie.

W kwietniu bieżącego roku został zakupiony sprzęt rolniczy rozsiewacz nawozów AXIS –M 30.2 EMC ISOBUS VARISPREAD PRO.

W dalszym ciągu prowadzone są działania mające na celu zakup 2 koni.

Szkolenia dla uczniów kończą się egzaminem potwierdzającym nabycie kwalifikacji w zawodzie. Po zdaniu egzaminu uczniowie otrzymają certyfikaty potwierdzające nabycie dodatkowych kompetencji.

Kursy prowadzone są przez firmy wyłonione w drodze postępowania przetargowego. Są to firmy posiadające wieloletnią i bogatą tradycję w zakresie swojej działalności, między innymi Stado Ogierów w Bogusławicach, firma Agroskład Sp. z o.o. z Józefina.