Powiat pozyskał dodatkowe wsparcie na rodziny zawodowe

Kategoria: Projekty ze środków zewnętrznych   Dodano: 28 grudnia 2023    Wyświetleń: 405   Autor: Aneta Stępień

 

Tablica informująca o rządowym programie z napisem Dofinansowano ze środków Funduszu Pracy  "Program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r. Dofinansowania 53 200 zł.

Powiat Piotrkowski pozyskał środki finansowe w ramach "Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r." w kwocie 53 200 zł.

Celem Programu było wsparcie finansowe powiatów w realizacji zadań własnych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez dofinansowanie wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń przysługujących za 2023 rok, zawodowym rodzinom zastępczym, prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz zawodowym rodzinom zastępczym pełniącym funkcję pogotowia rodzinnego w okresie czerwiec 2023 r. – grudzień 2023 r.

Na podstawie Umowy nr 11/2023 z dnia 27.12.2023 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Powiatem Piotrkowskim, Powiat otrzymał środki finansowe z Funduszu Pracy w kwocie 53 200,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania własnego powiatu, w tym:

  • 39 900,00 zł na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla 3 rodzin zastępczych zawodowych,
  • 13 300,00 zł na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla 1 prowadzącego rodzinny dom dziecka.

Wydatkowana kwota ogółem wyniosła 137 668,16 zł, w tym:

  • dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy w kwocie 53 200 zł,
  • środki własne Powiatu w kwocie 84 468,16 zł.

Program realizowano do dnia 31.12.2023 r.