Otwarty konkurs ofert w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2023 roku

Kategoria: Organizacje pozarządowe   Dodano: 24 maja 2023    Wyświetleń: 64   Autor: Aneta Stępień

Zarząd Powiatu
w Piotrkowie Trybunalskim


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i 22 i art. 32 ust. 1 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) oraz art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 5 ust. 4 pkt 2 i art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 i art. 13 i art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2023 r. poz. 571) oraz Uchwały nr LVII/396/22 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok
2023 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2022 r. poz. 7563 oraz z 2023 r. poz. 416)

ogłasza otwarty konkurs ofert
na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Piotrkowskiego

w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2023 roku

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Wzór oferty

Podobne artykuły