Otwarty konkurs - kultura, sztuka i dziedzictwo narodowe 2022 rok

Kategoria: Organizacje pozarządowe   Dodano: 31 marca 2022    Wyświetleń: 402   Autor: Aneta Stępień

Zarząd Powiatu
w Piotrkowie Trybunalskim


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 i 22 art. 32 ust. 1 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 poz. 528 i 583) oraz art. 4 ust. 1 pkt 16 i art. 5 ust. 4 pkt 2 i art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 i art. 13 i art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535 i 2490) oraz Uchwały Nr XLIIII/298/21 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 16 listopada 2021 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok


ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Piotrkowskiego

w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku

Otwarty konkurs ofert wersja edytowalna

Wzór oferty

 

Podobne artykuły