Ogłoszenie - ratownictwo wodne 2023

Kategoria: Organizacje pozarządowe   Dodano: 16 maja 2023    Wyświetleń: 291   Autor: Aneta Stępień

Ogłoszenie

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniu 8 maja 2023 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dąbrowskiego 7, uproszczona oferta realizacji zadania publicznego przez Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Piotrkowie Trybunalskim na realizację zadania publicznego z zakresu: Ratownictwa i ochrony ludności pod nazwą: „Wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa wodnego w 2023 roku na obszarze Zalewu Sulejowskiego w jego części położonej na terenie Powiatu Piotrkowskiego.” – (stanowiąca załącznik nr 1).

Złożona oferta spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19a  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571).

Realizację zadania zaplanowano w okresie od  17.06.2023 r. do 10.09.2023 r., a wnioskowana kwota to 10 000,00 zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

Zarząd Powiatu Piotrkowskiego uznając celowość realizacji wyżej wymienionego zadania podaje ofertę do wiadomości publicznej.

Ww. oferta zostanie zamieszczona w dniu 16.05.2023 r.:

na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim www.powiat-piotrkowski.pl;

w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim www.powiat-piotrkowski.bip.net.pl zakładka „Organizacje pozarządowe”;

na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 19a ust 4 w/w ustawy, w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o złożeniu oferty, można zgłaszać swoje uwagi dotyczące przedmiotowej oferty na odpowiednim formularzu (stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia):

przesyłając go na adres e-mail: pczk@powiat-piotrkowski.pl

bądź na adres: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dąbrowskiego 7, 97-300 Piotrków Trybunalski z dopiskiem: Uwagi do uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu: Ratownictwo i ochrona ludności pod nazwą: „Wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa wodnego w 2023 roku na obszarze Zalewu Sulejowskiego w jego części położonej na terenie Powiatu Piotrkowskiego”. Decyduje data wpływu formularza do urzędu.

Uproszczona oferta

Formularz uwag

Podobne artykuły