Ogłoszenie o uproszczonej ofercie - Powiatowe Zawody w Ręcznie

Kategoria: Organizacje pozarządowe   Dodano: 17 sierpnia 2022    Wyświetleń: 84   Autor: Aneta Stępień

Ogłoszenie

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022r. poz. 1327 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniu 11.08.2022 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dąbrowskiego 7, uproszczona oferta realizacji zadania publicznego przez Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Piotrkowie Trybunalskim na realizację zadania publicznego z zakresu: Ratownictwa i ochrony ludności pod nazwą: „Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze w Ręcznie” – (stanowiąca załącznik nr 1).

Złożona oferta spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19a  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022r. poz. 1327 z późn. zm.).

Realizację zadania zaplanowano w okresie od  26.08.2022 r. do 30.09.2022 r., a wnioskowana kwota to 10 000,00 zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

Zarząd Powiatu Piotrkowskiego uznając celowość realizacji wyżej wymienionego zadania podaje ofertę do wiadomości publicznej.

Ogłoszenie o ofercie

Uproszczona oferta

Formularz uwag

Podobne artykuły