Ogłoszenie o ofercie realizacji zadania - Stowarzyszenie "Piliczanie"

Kategoria: Organizacje pozarządowe   Dodano: 13 października 2021    Wyświetleń: 15   Autor: Aneta Stępień

Ogłoszenie


Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057 ze późn. zm.) Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniu 8.10.2021 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dąbrowskiego 7, 97-300 Piotrków Trybunalski uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez: Stowarzyszenie "Piliczanie", z siedzibą w Sulejowie, ul. Błonie 10 A, 97-330 Sulejów na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą: „Niepodległa folklorem malowana” – (stanowiąca załącznik nr 1). Złożona oferta spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Realizację zadania zaplanowano w okresie od 27.11.2021 r. do 24.12.2021 r., a wnioskowana kwota to 10 000,00 zł.
Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 11.10.2021 r. uznał celowość realizacji ww. zadania i podaje ofertę do wiadomości publicznej.

Ogłoszenie

Ogłoszenie - wersja edytowalna

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego. Dokument nieedytowalny, niewytworzony przez Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim

Klauzula RODO

Formularz uwag

Podobne artykuły