Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań z zakresu kultury 2021

Kategoria: Organizacje pozarządowe   Dodano: 16 czerwca 2021    Wyświetleń: 148   Autor: Aneta Stępień

Zarząd Powiatu
w Piotrkowie Trybunalskim


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 i 22 art. 32 ust. 1 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 16 i art. 5 ust. 4 pkt 2 i art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 i art. 13 i art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVIII/202/20 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 września 2020 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok


ogłasza otwarty konkurs ofert
na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Piotrkowskiego
w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Piotrkowskiego w zakresie kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku

Ogłoszenie konkursowe wersja edytowalna

Wzór oferty

Podobne artykuły