Oferta uproszczona - Srock

Kategoria: Organizacje pozarządowe   Dodano: 14 września 2023    Wyświetleń: 54   Autor: Aneta Stępień

Ogłoszenie


Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniu 12.09.2023 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dąbrowskiego 7, 97-300 Piotrków Trybunalski uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez: Stowarzyszenie „Szkoła w Srocku”, z siedzibą w Srock ul. Łódzka 5, 97-310 Moszczenica na realizację zadania publicznego z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą: Ocalić od zapomnienia - kultura, sztuka i oświata naszego regionu – (stanowiąca załącznik nr 1).
Złożona oferta spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Realizację zadania zaplanowano w okresie od 25.09.2023 r. do 27.10.2023 r., a wnioskowana kwota to 6 000,00 zł.

Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 14.09.2023 r. uznał celowość realizacji ww. zadania i podaje ofertę do wiadomości publicznej.

Ogłoszenie - wersja edytowalna

Ogłoszenie

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego. Dokument nieedytowalny, niewytworzony przez Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim

Formularz uwag

Klauzula informacyjna

Podobne artykuły