Wynik przetargu - Bujny

Kategoria: Ogłoszenia i przetargi   Dodano: 30 września 2021    Wyświetleń: 140   Autor: Aneta Stępień

ZARZĄD POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

informuje o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego

na sprzedaż nieruchomości położonej w Bujnach, gmina Wola Krzysztoporska,

oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 788/76,

stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego

            Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014, poz. 1490 ze zm.), Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż uchwałą Nr 488/2021 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym, ustalenia wadium wnoszonego przez uczestników przetargu i ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 788/76 o pow. 5,2006 ha,  położonej w obrębie Bujny, gmina Wola Krzysztoporska, stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego, ogłosił na dzień 22 września 2021 r. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr PT1P/00053182/1.

            Przetarg odbył się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 7 (sala Konferencyjna).

            W terminie do dnia 16 września 2021 roku wadium, które było ustalone w wysokości 50 000,00 zł, słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100, zostało wniesione przez 3 osoby prawne, które dopuszczono do przetargu.           

            Cena wywoławcza w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym, przedmiotowej nieruchomości została ustalona ww uchwałą nr 488/2021 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 czerwca 2021 roku, w wysokości – 975 390,00 zł, słownie: dziewięćset  siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych  00/100.

       Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki 788/76 o pow. 5,2006 ha, położonej w Bujnach, gmina Wola Krzysztoporska będącej własnością Powiatu Piotrkowskiego zakończył się wynikiem pozytywnym.

         Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła – 2 115 390,00 zł, słownie: dwa miliony sto piętnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych 00/100, a nabywcą przedmiotowej nieruchomości została firma – PN IMMOBILIEN SP. Z O.O.           

            Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 7 dni, tj. od dnia 30 września 2021 roku do dnia 7 października 2021 roku, na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 7 oraz opublikowanie na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim www.powiat-piotrkowski.plwww.powiat-piotrkowski.bip.net.pl

Podobne artykuły