Przetarg w Bujnach - informacja

Kategoria: Ogłoszenia i przetargi   Dodano: 16 lipca 2020    Wyświetleń: 166   Autor: Aneta Stępień

ZARZĄD POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

informuje o wyniku drugiego przetargu ustnego nieograniczonego

na sprzedaż nieruchomości położonej w Bujnach, oznaczonej w ewidencji gruntów

numerami działek 743/4, 743/5, 743/6 i 743/7 o łącznej pow. 0,6120 ha,

stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego


            Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 , poz. 1490), Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż uchwałą nr 280/2020 z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym, ustalenia wadium wnoszonego przez uczestników przetargu i ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 743/4, 743/5, 743/6 i 743/7 o łącznej pow. 0,6120 ha, położonej w Bujnach, gmina Wola Krzysztoporska, stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego, ogłosił na dzień 8 lipca 2020 r. drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Bujnach, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 743/4, 743/5, 743/6 i 743/7 o łącznej powierzchni 0,6120 ha, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr PT1P/00053182/1.

            Przetarg odbył się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 7 (sala posiedzeń Zarządu).

            W wyznaczonym w ogłoszeniu terminie tj. do dnia 1 lipca 2020 r. wadium, które było ustalone w wysokości 15 000,00 zł, słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100, zostało wniesione przez 1 firmę, które zostały dopuszczone do uczestnictwa w przetargu.

            Cena wywoławcza w drugim przetargu ustnym nieograniczonym, przedmiotowej nieruchomości została ustalona ww uchwałą nr 280/2020 z dnia 27 maja 2020 roku, w wysokości 256 000,00 zł, słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100. Postąpienie ustalono na kwotę 2560,00 zł słownie: dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt złotych 00/100.

           Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dz. 743/4, 743/5, 743/6 i 743/7 będących własnością Powiatu Piotrkowskiego zakończył się wynikiem pozytywnym.      

            Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła brutto – 258 560 000,00 zł, słownie: dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych 00/100.

            Nabywcą przedmiotowej nieruchomości została firma FABO BIS SP. Z O.O. SP.K

            Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 7 dni, tj. od dnia 16 lipca 2020 roku do dnia 23 lipca 2020 roku, na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 7 oraz opublikowanie na stronie internetowej  www.powiat-piotrkowski.pl.

Podobne artykuły