Ogłoszenie o wykazie - Wygoda

Kategoria: Ogłoszenia i przetargi   Dodano: 27 września 2021    Wyświetleń: 127   Autor: K. Szyposzyńska

 W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r., poz. 1990 z późn. zm.) Starosta Powiatu Piotrkowskiego wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej ogłasza co następuje:

I

Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczona została do wydzierżawienia nieruchomość położona w obrębie Wygoda gm. Wola Krzysztoporska, oznaczona w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 81/2 o pow. 1,37 ha.

Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa i prowadzona jest dla niej księga wieczysta PT1P/00085790/9.

Obecnie Gmina Wola Krzysztoporska nie posiada opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego swoim zasięgiem nieruchomość położoną w obrębie Wygoda gm. Wola Krzysztoporska, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów nr 81/2.

Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska zatwierdzonym Uchwałą Nr XIII/101/19 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 22 października 2019 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska przedmiotowa działka znajduje się w w jednostkach urbanistycznych oznaczonych symbolami: częściowo MWU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, częściowo RI – tereny rolnicze na glebach II-III klasy bonitacyjnej, częściowo R – tereny rolnicze na glebach IV-VI klasy bonitacyjnej.

Przedmiotowa nieruchomość jest zabudowana budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy – 102,00 m² oraz budynkiem stodoły o pow. zabudowy – 104,00 m²  i zgodnie z ewidencją gruntów stanowi użytki: grunty rolne zabudowane, grunty orne, sady  i rowy.

Wydzierżawienie nieruchomości nastąpi na czas oznaczony do 3 lat na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego została ustalona w wysokości 467,00 zł. 

Czynsz dzierżawny płatny będzie z góry do 10 dnia każdego miesiąca na podstawie wystawionej przez Wydzierżawiającego faktury.

Osoby zainteresowane dzierżawą nieruchomości zobowiązane są do złożenia wniosku w terminie do dnia 15 listopada 2021 roku do Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb. ul. Dąbrowskiego 7.

II

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb. i Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej na okres 21 dni, a także zamieszczony na stronach internetowych Powiatu Piotrkowskiego www.powiat-piotrkowski.plwww.powiat-piotrkowski.bip.net.pl oraz zostanie przekazany Wojewodzie Łódzkiemu w celu zamieszczenia na stronie podmiotowej Wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni, a ponadto informacja o wywieszeniu tego wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Podobne artykuły