Ogłoszenie o postępowaniu administracyjnym - Lewkówka

Kategoria: Ogłoszenia i przetargi   Dodano: 13 października 2020    Wyświetleń: 101   Autor: Aneta Stępień

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie

ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie

prawnym

Działając  na  podstawie  art. 114  ust. 3 i 4  w  związku  z art. 124a i art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r., poz. 65 ze zm.) Starosta Powiatu Piotrkowskiego, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, uprzejmie zawiadamia, że zamierza wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Lewkówka gm. Moszczenica, powiat piotrkowski, województwo łódzkie, oznaczonej numerem działki 85.

Część przedmiotowej nieruchomości niezbędna jest do wykonania czynności związanych z budową sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE, który będzie układany w wykopie otwartym o ścianach pionowych, umocnionych.

W  związku  z  powyższym  wzywa się  właścicieli lub ich następców prawnych oraz  osoby,  którym  przysługują  prawa  rzeczowe do ww. nieruchomości, aby w terminie 2 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości.

Nie zgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do niniejszej nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich jako strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

Bliższych informacji udzielą pracownicy Wydziału Geodezji, Budownictwa i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim ul. Sienkiewicza 16a, pokój nr 210, tel. (44) 732-78-25.

Podobne artykuły