Ogłoszenie o projekcie Programu Ochrony Środowiska

Kategoria: Ogłoszenia i przetargi   Dodano: 22 grudnia 2020    Wyświetleń: 90   Autor: Aneta Stępień

Zarząd Powiatu Piotrkowskiego

podaje do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu dokumentu pn.:

„Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Piotrkowskiego na lata 2021 – 2024  

z perspektywą na lata 2025 – 2028” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Zgodnie z art. 39 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.),

Zarząd Powiatu Piotrkowskiego

informuje o możliwości zapoznania się z:

  1. projektem „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Piotrkowskiego na lata 2021 – 2024 z perspektywą na lata 2025 – 2028”,

  2. Prognozą oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Piotrkowskiego na lata 2021 – 2024 z perspektywą na lata 2025 – 2028”.

 Z treścią dokumentów można zapoznać się:

  • w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim, w Wydziale Geodezji, Budownictwa i Rolnictwa, ul Sienkiewicza 16a, pok. 321, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj. 7.30 – 15.30,
  • na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim pod adresem www.powiat-piotrkowski.pl,
  • na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim w Biuletynie Informacji Publicznej: STAROSTWO POWIATOWE - Ogłoszenia, otwarte konkursy ofert, informacje - Informacje Wydziału Geodezji, Budownictwa i Rolnictwa.

Uwagi i wnioski do projektu można składać w tutejszym Starostwie w terminie od dnia 4 stycznia 2021 roku do dnia 25 stycznia 2021 roku w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: starosta@powiat-piotrkowski.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Powiatu Piotrkowskiego.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), uwagi lub wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. 

Projekt Programu Ochrony Środowiska

Prognoza oddziaływania na środowisko powyższego Programu

Podobne artykuły