Ogłoszenie o postępowaniu administracyjnym - Grabostów

Kategoria: Ogłoszenia i przetargi   Dodano: 11 grudnia 2020    Wyświetleń: 64   Autor: Aneta Stępień

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie

ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie

prawnym

            Działając  na  podstawie  art. 114  ust. 3 i 4  w  związku  z art. 124a i art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r., poz. 1990) Starosta Powiatu Piotrkowskiego, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, uprzejmie zawiadamia, że zamierza wszcząć postępowanie administracyjne  w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w obrębie Grabostów gm. Gorzkowice, powiat piotrkowski, województwo łódzkie, oznaczonych numerami działek: 254, 258, 270, 294, 343, 362.

Część przedmiotowych nieruchomości niezbędna jest do wykonania czynności związanych    z realizacją inwestycji liniowej polegającej na budowie, przebudowie istniejącej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia.

            W  związku  z  powyższym  wzywa  się  właścicieli lub ich następców prawnych oraz  osoby,  którym  przysługują  prawa  rzeczowe do ww. nieruchomości, aby w terminie 2 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości.

            Nie zgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do niniejszej nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich jako strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

            Bliższych   informacji   udzielą   pracownicy   Wydziału   Geodezji,   Budownictwa   i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim ul. Sienkiewicza 16a, pokój nr 210, tel. (44) 732-78-25.

Podobne artykuły