Ogłoszenie o konkursie na dyrektora ZS CKU w Sulejowie

Kategoria: Ogłoszenia i przetargi   Dodano: 18 maja 2022    Wyświetleń: 101   Autor: Aneta Stępień

Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora

Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie,

ul. Milejowska 21, 97-330 Sulejów

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania do zajmowania stanowiska dyrektora publicznej szkoły wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2021 r. poz. 1449) - nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące warunki:

 1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole lub placówce wchodzącej w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie, w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe;
 2. ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami  w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 4. uzyskał:
 5. co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;
 6. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 7. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 8. nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.  1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.) a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa  w art. 276  ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) lub karą dyscyplinarną,  o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
 9. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne  przestępstwo skarbowe;
 10. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 11.  nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289),
 12. w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2021 r. poz. 672), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.

II. Do konkursu na stanowisko dyrektora zespołu szkół może przystąpić również nauczyciel mianowany lub dyplomowany:

     1) zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub

     2) zatrudniony na stanowisku, innym niż określone w II pkt 1, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej, lub

      3) urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 854) - spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

III. Do konkursu może przystąpić również osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
 2. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny,
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 4. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 5. ukończyła studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 6. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 7. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 8. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2021 r.  poz. 289);
 10. w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2021 r. poz. 672), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.

IV. Stosownie do § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1428) oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju ZSCKU w Sulejowie;
 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku, nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
 3. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
 1. imię (imiona) i nazwisko,
 2. datę i miejsce urodzenia,
 3. obywatelstwo,
 4. miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
 1. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w punkcie 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;
 2. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych,  z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
 3. w przypadku cudzoziemca-poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię:

- dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2021 r. poz. 672)  lub;

- dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub  jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub;

- dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego;

 1. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 2. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 3. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 289),
 5. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów  (Dz.U. z  2021 r. poz. 1633) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
 6. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
 7. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 8. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz. 1762) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 9. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz dopiskiem:

 „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie’’ w Wydziale Cyfryzacji i Administracji, pok. 112 w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dąbrowskiego 7, w terminie do dnia 1 czerwca 2022 r. do godz. 15.00.

Podanie numeru telefonu jest dobrowolne i odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody.

V. Nie dopuszcza się składania ofert elektronicznie.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. W dniu konkursu kandydat zgłasza się z dokumentem tożsamości.

Organ prowadzący może żądać oryginałów dokumentów, o których mowa w IV pkt 4,5,6,7,12 i 13.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dąbrowskiego 7, pok. 24, tel. (44) 732 88 25 lub (44) 732 88 48.

Dane osobowe – klauzula informacyjna:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Powiat Piotrkowski, Starosta Powiatu Piotrkowskiego z siedzibą pod adresem ul. Dąbrowskiego 7, 97-300 Piotrków Trybunalski.
 2. Możesz w każdej chwili skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych - Pani Sylwia Tokarska, tel. (44) 732-88-09, kom. 781-555-147, adres email: s.tokarska@powiat-piotrkowski.pl.
 3. Podstawa prawna przetwarzania danych:
 1. art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z póź. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1428)                              w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w stosunku do danych osobowych, co do których brak jest obowiązku ich przetwarzania, przewidzianego w przepisach prawa.
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Twoje dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.
 2. Cel przetwarzania danych – przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie.
 3. Okres przechowywania danych:
 • czas niezbędny do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie,
 • dokumenty kandydatów, którzy nie spełnili wymogów formalnych będą przechowywane przez okres 3 miesięcy w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim od dnia posiedzenia komisji konkursowej, a po upływie tego terminu zniszczone,
 • dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane zgodnie z  instrukcją kancelaryjną.
 1. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
 2. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych dokonywane jest  z naruszeniem przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 3. Podanie przez Ciebie danych, które mają charakter dobrowolny traktowane będzie jako wyrażenie zgody na przekazanie tych danych do celów związanych z przyjęciem  i rozpatrzeniem oferty.
 4. Twoje dane osobowe nie będą w konkursie przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też profilowane.
 5. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Podobne artykuły