Ogłoszenie - Ciechomin

Kategoria: Ogłoszenia i przetargi   Dodano: 04 maja 2022    Wyświetleń: 69   Autor: Aneta Stępień

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego

w sprawie o udostępnienie nieruchomości

o nieuregulowanym stanie prawnym

            Działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124a i art. 124b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.) Starosta Powiatu Piotrkowskiego, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, uprzejmie zawiadamia, że zamierza wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie o udostępnienie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w obrębie Ciechomin gm. Aleksandrów, powiat piotrkowski, województwo łódzkie, oznaczonych numerami działek: 691, 890, 135, 175, 1064, 161, 1153, 873, 2356, 2117, 966, 967, 1159.

Części przedmiotowych nieruchomości niezbędne są do wykonania czynności związanych  z rozbiórką istniejącej sieci elektroenergetycznej napowietrznej średniego napięcia.

            W związku z powyższym wzywa się  właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, aby w terminie 2 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości.

            Nie zgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do niniejszej nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich jako strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

            Bliższych informacji udzielą pracownicy Wydziału Geodezji, Budownictwa i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim ul. Sienkiewicza 16a, pokój nr 215, tel. (44) 732-78-25.

Podobne artykuły