Ogłoszenie Bilska Wola

Kategoria: Ogłoszenia i przetargi   Dodano: 23 kwietnia 2020    Wyświetleń: 130   Autor: Aneta Stępień

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie

ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie

prawnym


          Działając  na  podstawie  art. 114  ust. 3 i 4  w  związku  z art. 124a i art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 65) Starosta Powiatu Piotrkowskiego, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, uprzejmie zawiadamia, że zamierza wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Bilska Wola gm. Sulejów, powiat piotrkowski, województwo łódzkie, oznaczonej numerem działki 51.

Część przedmiotowej nieruchomości niezbędna jest do podwieszenia linii kablowej na istniejących słupach elektroenergetycznych przy pomocy napowietrznego kabla światłowodowego ADSS o średnicy do 15 mm.   

          W  związku  z  powyższym  wzywa  się   właścicieli lub ich następców prawnych oraz  osoby,  którym  przysługują  prawa  rzeczowe do ww. nieruchomości, aby w terminie 2 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości.

          Nie zgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do niniejszej nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich jako strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

          Bliższych   informacji   udzielą   pracownicy   Wydziału   Geodezji,   Budownictwa   i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim ul. Sienkiewicza 16a, pokój nr 210, tel. (44) 732-78-25.        

Podobne artykuły