Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości w Bujnach

Kategoria: Ogłoszenia i przetargi   Dodano: 23 września 2021    Wyświetleń: 114   Autor: K. Szyposzyńska

ZARZĄD POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

informuje o wyniku pierwszego przetargu ustnego ograniczonego

na sprzedaż nieruchomości położonej w Bujnach, gmina Wola Krzysztoporska,

oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 788/77

stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego

            Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014, poz. 1490 ze zm.), Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż uchwałą Nr 487/2021 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu ustnym ograniczonym, ustalenia wadium wnoszonego przez uczestników przetargu i ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 788/77 o pow. 5,3444 ha,  położonej w obrębie Bujny, gmina Wola Krzysztoporska, stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego, ogłosił na dzień 15 września 2021 r. pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż ww nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr PT1P/00053182/1.

            Przetarg odbył się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 7 (sala konferencyjna).

            W wyznaczonym w ogłoszeniu terminie tj. do dnia 1 września 2021 r. wymagane dokumenty do przetargu złożyło 5 osób.

            W terminie do dnia 10 września 2021 roku wadium, które było ustalone w wysokości 20 000,00 zł, słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100, zostało wniesione przez 4 osoby, które dopuszczono  do przetargu.

               Cena wywoławcza w pierwszym przetargu ustnym ograniczonym, przedmiotowych nieruchomości została ustalona ww uchwałą nr 487/2021 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 czerwca 2021 roku, w wysokości - 400 000,00 zł, słownie: czterysta tysięcy złotych  00/100.

         Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki 788/77 o pow. 5,3444 ha, położonej w Bujnach, gmina Wola Krzysztoporska będącej własnością Powiatu Piotrkowskiego zakończył się wynikiem pozytywnym.

        Najwyższa cena osiągnięta w przetargach wyniosła - 675 000,00 zł, słownie: sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100, a nabywcą przedmiotowej nieruchomości zostali Sylwia Anna i Łukasz Adrian Frączkowscy.

                Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 7 dni, tj. od dnia 23 września 2021 roku do dnia 30 września 2021 roku, na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 7 oraz opublikowanie na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim

www.powiat-piotrkowski.plhttps://powiat-piotrkowski.bip.net.pl/

 

Do pobrania:

Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego Bujny

Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego Bujny - wersja do odczytu

 

Podobne artykuły