Informacja o przetargu - Czarnocin

Kategoria: Ogłoszenia i przetargi   Dodano: 26 listopada 2020    Wyświetleń: 152   Autor: Aneta Stępień

ZARZĄD POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

informuje o wyniku pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż

 nieruchomości położonej w Czarnocinie oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek: 1590, 1784 i 1788 stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego

            Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014, poz. 1490 ze zm.), Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż uchwałą Nr 306/2020 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 19 sierpnia 2020 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu ustnym ograniczonym, ustalenia wadium wnoszonego przez uczestników przetargu i ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek: 1590 o pow. 2,20 ha, 1784 o pow. 3,05 ha, 1788 o pow. 17,20 ha,  położonych w obrębie Czarnocin, gmina Czarnocin, stanowiących własność Powiatu Piotrkowskiego, ogłosił na dzień 18 listopada 2020 r. pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż ww nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr PT1P/00053647/9.

            Przetarg odbył się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 7 (sala posiedzeń Zarządu).

            W wyznaczonym w ogłoszeniu terminie tj. do dnia 3 listopada 2020 r. wymagane dokumenty do przetargu złożyło 6 osób, do przetargu dopuszczono 6 osób.

            W terminie do dnia 12 listopada 2020 roku wadium, które było ustalone w wysokości 76 000,00 zł, słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100, zostało wniesione przez wszystkie osoby dopuszczone do przetargu.            

            Cena wywoławcza w czwartym przetargu ustnym ograniczonym, przedmiotowych nieruchomości została ustalona ww uchwałą nr 306/2020 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 19 sierpnia 2020 roku, w wysokości – 1 517 400,00 zł, słownie: jeden milion pięćset siedemnaście tysięcy czterysta złotych  00/100.

         Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działek: 1590 o pow. 2,20 ha, 1784 o pow. 3,05 ha, 1788 o pow. 17,20 ha, będącej własnością Powiatu Piotrkowskiego zakończył się wynikiem pozytywnym.            

            Najwyższa cena osiągnięta w przetargach wyniosła – 1 791 000,00 zł, słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100, a nabywcą przedmiotowej nieruchomości został Pan Piotr Szczepan Maślanka.            

            Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 7 dni, tj. od dnia 26 listopada 2020 roku do dnia 3 grudnia 2020 roku, na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 7 oraz opublikowanie na stronie internetowej  www.powiat-piotrkowski.pl.

Podobne artykuły