Informacja o przetargu - Bujny

Kategoria: Ogłoszenia i przetargi   Dodano: 08 maja 2020    Wyświetleń: 164   Autor: Aneta Stępień

ZARZĄD POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

informuje o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości,

położonej w Bujnach, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek

743/4, 743/5, 743/6 i 743/7 stanowiących własność Powiatu Piotrkowskiego


            Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż uchwałą Nr 239/2020 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym, ustalenia wadium wnoszonego przez uczestników przetargu i ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 743/4, 743/5, 743/6 i 743/7 o łącznej pow. 0,6120 ha, położonej w Bujnach, gmina Wola Krzysztoporska, stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego, ogłosił na dzień 30 kwietnia 2020 r. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww nieruchomości położonych w Bujnach, dla których Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą
Nr PT1P/00053182/1.            

            Przetarg odbył się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim  przy ul. Dąbrowskiego 7 o godz. 1000  (sala posiedzeń Zarządu).

            W wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie t.j. do dnia 23 kwietnia 2020 roku nikt nie wniósł wadium, które było ustalone w wysokości 20.000,00 zł, słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100.

            Cena wywoławcza w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym, przedmiotowych nieruchomości została ustalona ww uchwałą nr 239/2020 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 11 marca 2020 roku, w wysokości 320 000,00 zł, słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy złotych  00/100.

            Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dz. 743/4, 743/5, 743/6 i 743/7 zakończył się wynikiem negatywnym, gdyż nikt nie przystąpił do przetargu.

            Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 7 dni, tj. od dnia 8 maja 2020 roku do dnia 15 maja 2020 roku na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 7 oraz opublikowanie na stronie internetowej Powiatu Piotrkowskiego www.powiat-piotrkowski.pl.

Podobne artykuły