Deklaracja dostępności

Kategoria: Kontakt   Dodano: 27 maja 2022    Wyświetleń: 179   Autor: Aneta Stępień

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.powiat-piotrkowski.pl

Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strona Powiatu Piotrkowskiego.

  • Data publikacji strony internetowej: 2001-07-01.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-07-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

• zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości, • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim, • filmy nie posiadają audiodeskrypcji, gdyż w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Część plików pdf, zdjęć i filmów zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-01-02.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiszowe: H - Strona główna (Home), A - Aktualności, O - Komunikaty i ogłoszenia, T - Turystyka, D - Edukacja, U - Kultura, S - Sport, G - Galeria, K - Kontakt, R - Organizacje pozarządowe, I - Informacje.

Korzystanie z klawiszy dostępu w zależności od używanej przeglądarki: ALT + klawisz dostępu - Internet Explorer i Chrome, ALT + Shift + klawisz dostępu - Firefox, Shift + ESC - Opera (otwiera menu), CTRL + klawisz dostępu - Konqueror, Camino Opt + klawisz dostępu - Skrót dla komputerów Mac w przeglądarkach: Firefox 14.0.1 i wyższe, Safari 4 i wyższe, Chrome.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aneta Stępień, a.stepien@powiat-piotrkowski.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 44 732 88 77. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

1. Budynek Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim ulica Jarosława Dąbrowskiego 7 

Droga dojazdowa/dojścia:

Budynek znajduje się w ścisłym centrum miasta w pobliżu dworca kolejowego i autobusowego. Dojechać do niego można autobusami komunikacji miejskiej nr 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Przystanki oddalone są od budynku około 250 metrów.

Dostępność wejścia:

Do budynku prowadzą 3 wejścia. Jedno od ulicy Jarosława Dąbrowskiego oraz 2 od ulicy Stefana Grota-Roweckiego.

Do wejścia od ulicy Jarosława Dąbrowskiego prowadzą schody oraz podjazd dla wózków znajdujący się przy schodach. Do pozostałych wejść prowadzą schody bez podjazdów dla wózków.

Nad wejściami do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

W budynku jest winda.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na 1 piętrze.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku jest pętla indukcyjna.

Dostępność toalety:

Toalety dla klientów znajdują się na każdym piętrze budynku.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na 1 piętrze.

Dostępność parkingu:

Parking zewnętrzny zlokalizowany jest przy budynku. W strefie parkowania w bliskiej odległości od wejścia do budynku wyznaczono 3 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami (parking publiczny płatny).

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

2. Budynek Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim ulica Henryka Sienkiewicza 16a

Droga dojazdowa/dojścia:

Budynek znajduje się w ścisłym centrum miasta. Dojechać do niego można autobusami komunikacji miejskiej nr 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Przystanki oddalone są od budynku około 350 metrów.

Dostępność wejścia:

Do budynku prowadzą cztery wejścia: 2 od ulicy Henryka Sienkiewicza oraz 2 od ulicy Gabriela Narutowicza.

Do wejść od ulicy Henryka Sienkiewicza prowadzą schody oraz podjazd dla wózków. Do pozostałych wejść prowadzą schody bez podjazdów dla wózków.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.

W budynku na parterze znajduje się pomieszczenie do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami wyposażone w pętlę indukcyjną.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność toalet:

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze.

Dostępność parkingu:

Parking zewnętrzny zlokalizowany jest przy budynku. W strefie parkowania w bliskiej odległości od wejścia do budynku wyznaczono 2 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami (parking publiczny płatny). W budynku są oznaczenia kontrastowe oraz informacje w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

3. Budynek Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim, ulica Aleje 3 Maja 33

Droga dojazdowa/dojścia:

Budynek znajduje się w ścisłym centrum miasta w pobliżu Parku imienia księcia Józefa Poniatowskiego. Dojechać do niego można autobusami komunikacji miejskiej nr 0, 1, 10, 5, 6, 8 .

Przystanki oddalone są od budynku około 50 metrów.

Dostępność wejścia:

Do budynku prowadzą trzy wejścia: jedno od ulicy Aleje 3 Maja oraz dwa od ulicy Stefana Żeromskiego.

Przy zachodnim wejściu od ulicy Stefana Żeromskiego znajduje się platforma przyschodowa zapewniająca dostęp do budynku dla osób na wózkach. Do pozostałych wejść prowadzą schody bez podjazdów dla wózków.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.

W budynku na parterze znajduje się oznaczone pomieszczenie do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami wyposażone w pętlę indukcyjną.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność toalet:

Toalety dla klientów znajdują się na każdym piętrze budynku. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze.

Dostępność parkingu:

Parking zewnętrzny zlokalizowany jest przy budynku. W strefie parkowania w bliskiej odległości od wejścia do budynku wyznaczono 2 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w urzędzie, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (planowaną wizyta w urzędzie), z wyłączeniem sytuacji nagłych. W tutejszym Urzędzie zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

  • e-mail na adres : starosta@powiat-piotrkowski.pl
  • listownie (3 dni liczone od dnia otrzymania zawiadomienia przez Urząd)
  • telefonicznie (za pośrednictwem osoby trzeciej) na nr 44 732 88 00
  • sms/mms + 48 695 444 931.

Każdy, w tym również osoby niepełnosprawne, mogą skontaktować się z urzędem poprzez:

- pocztę e-mail starosta@powiat-piotrkowski.pl

- telefon 44 732 88 00

- faks nr 44 732 88 03

- pocztę tradycyjną na adres Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim

- elektroniczną skrzynkę podawczą z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.