Powiat Piotrkowski najlepszy w województwie łódzkim

Kategoria: Informacje   Dodano: 21 września 2021    Wyświetleń: 187   Autor: K. Szyposzyńska

Dwóch mężczyzn stoi w sali konferencyjnej.

Powiat Piotrkowski najlepszy w województwie łódzkim w kategorii powiaty od 60 tys. do 120 tys. mieszkańców według Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów 2020, który przeprowadzony został przez Związek Powiatów Polskich.


To jedna z informacji przekazana przez Starostę Powiatu Piotrkowskiego Piotra Wojtysiaka podczas dzisiejszej XLI sesji Rady Powiatu w Piotrkowie Tryb.

Odbyła się ona, podobnie jak poprzednie, w formule hybrydowej. Część osób uczestniczyła w niej w sali konferencyjnej piotrkowskiego Starostwa, pozostali brali w niej udział w trybie zdalnym. Tradycyjnie, Starosta Wojtysiak przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu między sesjami. Nawiązał m.in. do spraw bieżących związanych z inwestycjami drogowymi, a także do obecnej sytuacji epidemiologicznej. Zaprezentował także najświeższe stanowiska, jakie zostały wypracowane w dniach 16-17 września w Wiśle podczas XXVII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich - m.in. te dotyczące finansowania szpitali powiatowych oraz oświaty, wynagradzania pielęgniarek w domach pomocy społecznej, czy 100 - lecia Związku OSP.

Ponadto, na ręce Przewodniczącego Rady Bernarda Matyszewskiego przekazał statuetkę oraz list gratulacyjny, jakie Powiat Piotrkowski otrzymał za całokształt działań prowadzonych na rzecz naszych mieszkańców w 2020 r. W Ogólnopolskim Rankingu Związku Powiatów Polskich w województwie łódzkim jesteśmy najlepsi, na poziomie krajowym uplasowaliśmy się na 11. miejscu. 

- Chcę podziękować Radzie Powiatu za współpracę, bo gdyby nie ta współpraca, nie moglibyśmy zrealizować wielu potrzebnych inwestycji, czy też usług społecznych, które coraz bardziej w Powiecie Piotrkowskim są widoczne - powiedział na podsumowanie Starosta Wojtysiak.

Nasz Powiat został doceniony za działania w zakresie:

  • pozyskiwania środków zewnętrznych,
  • poprawy jakości obsługi mieszkańców,
  • wspierania KGW, OSP, klubów sportowych, stowarzyszeń i fundacji,
  • promocji zdrowia i pomocy społecznej oraz ekologii,
  • współdziałania z partnerami krajowymi i zagranicznymi.

Kolejny punkt sesji dotyczył wykonania budżetu samorządu powiatowego za I półrocze 2021 roku. Jjednym z wątków posiedzenia była również kwestia dotycząca funkcjonowania i sytuacji finansowej Domu Pomocy Społecznej w Łochyńsku, a także roczne sprawozdanie z działań podejmowanych przez Nadzory Wodne w 2020 roku na terenie Powiatu Piotrkowskiego. Ponadto, Radni rozpatrzyli projekty uchwał oraz podjęli uchwały m.in. w sprawach:

  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Piotrkowskiego na lata 2021-2032. Duża ilość zmian dotyczyła realizacji inwestycji drogowych prowadzonych przez Powiat na szeroką skalę na terenie całej Ziemi Piotrkowskiej,
  • przystąpienia przez Powiat Piotrkowski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim do realizacji projektu „W rodzinie siła 2” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Oś Priorytetowa IX „Włączenie społeczne”, Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne. Wartość dofinansowania pozyskana przez samorząd powiatowy na realizację tego projektu unijnego to niemalże 900 tys. zł,
  • uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022,
  • likwidacji jednostki organizacyjnej Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Piotrkowie Trybunalskim.

Podobne artykuły