Ogłoszenie

Kategoria: Organizacje pozarządowe   Dodano: 18 września 2019    Wyświetleń: 436   Autor: admin

OGŁOSZENIE

Konsultacje projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

Samorząd Powiatu Piotrkowskiego zaprasza działające na terenie Powiatu Piotrkowskiego organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) do zgłaszania swoich opinii, uwag i wniosków do projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2020.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi jest najważniejszym dokumentem regulującym współpracę sektora pozarządowego z samorządem Powiatu Piotrkowskiego, stąd wpływ organizacji pozarządowych, jako podmiotów Programu, na jego ostateczną zawartość jest niezwykle ważny. Zachęcamy zatem do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach Programu.

Uwagi prosimy zgłaszać na „formularzu konsultacji” bezpośrednio w Wydziale  Strategii, Nadzoru i Informacji, w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Piotrowe Trybunalskim,
ul. Dąbrowskiego 7, 97 – 300 Piotrków Trybunalski, pocztą elektroniczną na adres e-mail d.adamek@powiat-piotrkowski.pl lub pocztą tradycyjną w terminie od 23 września 2019 r. do  30 września 2019 r. do godziny 15.30. (Decyduje data wpływu do Starostwa).

Po upływie terminu konsultacji Wydział Strategii, Nadzoru i Informacji przygotuje zestawienie zgłoszonych opinii, uwag i wniosków, które zostaną rozpatrzone przez Zarząd Powiatu. Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji zostanie zamieszczone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim  www.powiat-piotrkowski.pl zakładka „organizacje pozarządowe”, w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: organizacje pozarządowe/ Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi, sprawozdania z realizacji programów współpracy, a także na tablicy ogłoszeń w terminie do 7 dni od daty ich zakończenia.

Do pobrania

Formularz konsultacji projektu Programu Współpracy na 2019

Projekt Rocznego Programu Współpracy na 2020 rok

Uchwała

Ogłoszenie

 

Podobne artykuły