Ogłoszenie

Kategoria: Organizacje pozarządowe   Dodano: 16 września 2019    Wyświetleń: 345   Autor: admin


 

Piotrków Trybunalski, dnia 16.09.2019 r.

 

Ogłoszenie

 

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019r. poz. 688 z późn. zm.). Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w  dniu 11.09.2019 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dąbrowskiego 7, uproszczona oferta realizacji zadania publicznego przez Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Piotrkowie Trybunalskim na realizację zadania publicznego z zakresu: Ratownictwa i ochrony ludności pod nazwą: „Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze w Moszczenicy” – (stanowiąca załącznik nr 1).

Złożona oferta spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19a  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019r. poz. 688 z późn. zm.).

Realizację zadania zaplanowano w okresie od 25.09.2019r. do 30.09.2019 r., a wnioskowana kwota to 10 000,00 zł ( słownie: dziesięć tysięcy  złotych).

Zarząd Powiatu Piotrkowskiego uznając celowość realizacji ww zadania podaje ofertę
do wiadomości publicznej.

Ww. oferta zostanie zamieszczona w dniu 16.09.2019 r.:

  • na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb. www.powiat-piotrkowski.pl
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb. www.powiat-piotrkowski.bip.net.pl zakładka „organizacje pozarządowe”
  •  na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 19a ust 4 ww. ustawy, w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o złożeniu oferty, można zgłaszać swoje uwagi dotyczące przedmiotowej oferty na odpowiednim formularzu (stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia):

  • przesyłając go na adres e-mail: pczk@powiat-piotrkowski.pl
  • bądź na adres: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dąbrowskiego 7,
    97-300 Piotrków Trybunalski z dopiskiem: Uwagi do uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu: Ratownictwo i ochrona ludności pod nazwą: „Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze w Moszczenicy”. Decyduje data wpływu formularza do urzędu.

 

Oferta

Formularz uwag

Podobne artykuły