Wyniki przetargów

Kategoria: Ogłoszenia i przetargi   Dodano: 08 października 2019    Wyświetleń: 329   Autor: Aneta Stępień

ZARZĄD POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

informuje o wynikach piątych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Czarnocinie oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek 1780/5, 1780/7 i 1780/8 stanowiących własność Powiatu Piotrkowskiego

            Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż uchwałą Nr 134/2019 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 5 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia cen wywoławczych w piątych przetargach ustnych nieograniczonych, ustalenia wadium wnoszonego przez uczestników przetargów i ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek 1780/5, 1780/7 i 1780/8 położonych w Czarnocinie stanowiących własność Powiatu Piotrkowskiego, ogłosił na dzień 30 września 2019 r. piąte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Czarnocinie, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek:

 • 1780/5 o pow. 0,1491 ha, wraz z udziałem 1/3 w prawie własności działki oznaczonej
  nr ewidencyjnym 1780/6 o pow. 0,0462 ha stanowiącej drogę wewnętrzną,
 • 1780/7 o pow. 0,1923 ha wraz z udziałem 1/3 w prawie własności działki oznaczonej
  nr ewidencyjnym 1780/6 o pow. 0,0462 ha stanowiącej drogę wewnętrzną,
 • 1780/8 o pow. 0,1748 ha wraz z udziałem 1/3 w prawie własności działki oznaczonej
  nr ewidencyjnym 1780/6 o pow. 0,0462 ha stanowiącej drogę wewnętrzną,

dla których Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr PT1P/00053647/9.

            Przetargi odbyły się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 7 (sala posiedzeń Zarządu).

            W wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie t.j. do dnia 24 września 2019 roku nikt nie wniósł wadium, które było ustalone dla działek:

 • 1780/5 w wysokości 4 000,00 zł, słownie: cztery tysiące złotych 00/100,
 • 1780/7 w wysokości 4 000,00 zł, słownie: cztery tysiące złotych 00/100,
 • 1780/8 w wysokości 4 000,00 zł, słownie: cztery tysiące złotych 00/100.

            Cena wywoławcza w piątych przetargach ustnych nieograniczonych, przedmiotowych nieruchomości została ustalona ww uchwałą nr Nr 134/2019 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 5 sierpnia 2019 roku, w wysokości:

 • 1780/5 o pow. 0,1491 ha – 56 900,00 zł, słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset  złotych  00/100,
 • 1780/7 o pow. 0,1923 ha – 65 500,00 zł, słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych 00/100,
 • 1780/8 o pow. 0,1748 ha – 60 000,00 zł, słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych  00/100.

            Piąte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż dz. 1780/5, dz. 1780/7 i dz. 1780/8 zakończyły się wynikiem negatywnym, gdyż nikt nie przystąpił do przetargu.

            Informację o wynikach przetargów podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 7 dni, tj. od dnia 8 października 2019 r. do dnia 15 października 2019 r. na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 7 oraz opublikowanie na stronie internetowej  www.powiat-piotrkowski.pl.

Podobne artykuły