Wykaz - Łochyńsko

Kategoria: Ogłoszenia i przetargi   Dodano: 10 grudnia 2019    Wyświetleń: 329   Autor: Aneta Stępień

   W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny

            Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.) Starosta Powiatu Piotrkowskiego wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej ogłasza co następuje:

I

            Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczona została do zbycia w drodze darowizny nieruchomość położona w obrębie Łochyńsko gm. Rozprza, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 415/1 o pow. 0,04 ha.


Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa i prowadzona jest dla niej w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim VI Wydziale Ksiąg Wieczystych księga wieczysta KW Nr PT1P/00096183/1. Obecnie gmina Rozprza nie posiada opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego swoim zasięgiem nieruchomość położoną w obrębie Łochyńsko gm. Rozprza, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 415/1. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rozprza (Uchwała Nr XXIII/35/2017 z dnia 17.05.2017r.) przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie usług. Nieruchomość oznaczona jako działka nr 415/1 stanowi teren niezabudowany, porośnięty trawą, na którym znajduje się szambo. Cena nieruchomości równa jej wartości wynosi  –  15.910,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy dziewięćset dziesięć złotych).

II

Na podstawie art. 13 ust. 2 i 2a oraz 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.) zbycie ww. nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej na rzecz Gminy Rozprza.

III

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości opisanej wyżej na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  winny złożyć wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

IV

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb. na okres 21 dni, a także zamieszczony na stronach  internetowych Powiatu Piotrkowskiego www.powiat-piotrkowski.plwww.powiat-piotrkowski.bip.net.pl oraz zostanie przekazany Wojewodzie Łódzkiemu w celu zamieszczenia na stronie podmiotowej Wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni, a ponadto informacja o wywieszeniu tego wykazu została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

 

Podobne artykuły