Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego

Kategoria: Ogłoszenia i przetargi   Dodano: 26 marca 2019    Wyświetleń: 163   Autor: Admin

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.


Działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124a i art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r., poz. 2204 ze zm.) Starosta Powiatu Piotrkowskiego,a wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, uprzejmie zawiadamia, że zamierza wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Dziewuliny gm. Grabica, powiat piotrkowski, województwo łódzkie, oznaczonej numerem działki 216.

Część przedmiotowej nieruchomości niezbędna jest do wykonania czynności związanych z założeniem i przeprowadzeniem przewodów i urządzeń służących do przesyłu energii elektrycznej dla przedsięwzięcia pn. "Modernizacja linii 220 kV Janów-Rogowiec, Rogowiec-Piotrków" na działkach położonych w Dziewulinach gm. Grabica.

W związku z powyższym wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, aby w terminie 2 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości.
      
Nie zgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do niniejszej nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich jako strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

Bliższych informacji udzielą pracownicy Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim ul. Sienkiewicza 16a, pokój nr 214, tel. (44) 732-78-25.

Podobne artykuły