Ukierunkowani na sukces

Kategoria: Edukacja   Dodano: 14 marca 2023    Wyświetleń: 228   Autor: Mariusz Staszek

Uczniowie szkoły w Bujnach

Zespół Szkół CKZ im Wincentego Witosa w Bujnach dąży do stworzenia szkoły szanującej tradycje, nowoczesnej i otwartej, dbającej o wysoki poziom kształcenia, przyjaznej dla ucznia, rodzica i nauczyciela.


Logo Zeszpołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bujnach

Szkoła w Bujnach jako nieliczna w Polsce prowadzi kształcenie w zawodzie technik leśnik. To kierunek dla miłośników przyrody chcących łączyć naukę z realizacją pasji i zainteresowań. Uczniowie uczą się m.in. rozpoznawania przedstawicieli fauny i flory leśnej, poznają zasady mechanizacji prac leśnych, maszyn i urządzeń wykorzystywanych w leśnictwie.

Technik weterynarii to kolejny kierunek, dzięki któremu uczniowie zgłębiają tajniki anatomii i fizjologii oraz hodowli i rozrodu zwierząt. Zajęcia prowadzą lekarze weterynarii w profesjonalnie wyposażonej pracowni zabiegowej. Zawód weterynarza nie należy do zawodów łatwych, ale stworzony został z myślą o tych, którym leży na sercu zdrowie zwierząt.

Równie przyszłościowym zawodem w szkole jest technik architektury krajobrazu, który adresowany jest do młodych ludzi z wyobraźnią, zainteresowanych pięknem przyrody. Uczniowie zdobywają wiedzę
z zakresu architektury krajobrazu, tworzenia koncepcji i dokumentacji projektowych ogrodów, wykonywania prac związanych z urządzaniem, konserwacją i pielęgnacją terenów zielonych.

Szkoła oferuje naukę w technik żywienia i usług gastronomicznych.  To kierunek dla młodzieży kreatywnej, która cechuje się wrażliwością sensoryczną, a także poczuciem wyjątkowego gustu kulinarnego.

Najstarszym zawodem w szkole jest technik rolnik.  W trakcie nauki uczniowie poznają nowoczesne technologie produkcji roślinnej i zwierzęcej, zasady racjonalnego gospodarowania, zarządzania, organizacji rynku rolnego i marketingu. Zdobywają prawo jazdy kategorii T oraz wiedzę, jak skorzystać z programów pomocowych UE. Mogłoby się wydawać, że zawód rolnika jest w dzisiejszych czasach traktowany marginalnie. Jednakże chcąc uzyskać Fundusze Unijne do rozwoju gospodarstwa wykształcenie rolnicze jest niezbędne.

Od lat powodzeniem w szkole cieszą się klasy mundurowe: liceum ogólnokształcące dla kandydatów do pracy w policji oraz na zawodowych żołnierzy – w 2020 roku powstał Oddział Przygotowania Wojskowego pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej.

Nauka w oddziale przygotowania wojskowego gwarantuje:
– zajęcia z żołnierzami zawodowymi,
– regularne szkolenia w jednostkach wojskowych,
– umundurowanie i wyposażenie z dotacji Ministerstwa Obrony Narodowej,
– skróconą służbę przygotowawczą,
– pierwszeństwo w naborze do Wojsk Obrony Terytorialnej,
– dodatkowe punkty w rekrutacji na uczelnie wojskowe,
– ponadto po zakończeniu nauki i złożeniu przysięgi wojskowej absolwenci zostaną przeniesieni do rezerwy.

Klasy mundurowe powstają przy współpracy z Komendą Miejską Policji w Piotrkowie Trybunalskim, z Wojskową Komendą Uzupełnień w Tomaszowie Mazowieckim, 25. Batalionem Logistycznym w Tomaszowie Mazowieckim oraz z 9. Łódzką Brygadą Obrony Terytorialnej.

Oprócz tradycyjnych lekcji z przedmiotów ogólnokształcących uczniowie „mundurówek” biorą udział w dodatkowych zajęciach, tj. edukacja policyjna, edukacja wojskowa, musztra, samoobrona, pływanie, pierwsza pomoc. Uczniowie klas mundurowych uczestniczą w niecodziennych lekcjach ze strzelectwa sportowego, które są w szkole elementem przygotowania do służby w policji i wojsku. Poznają specyfikę pracy służb mundurowych uczestnicząc w prelekcjach prowadzonych przez pracowników: policji, wojska i straży, biorą udział w szkoleniu przygotowanym przez 25. Batalion Logistyczny 25. Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim.

Uzupełnieniem oferty edukacyjnej szkoły są między innymi kierunki:  liceum ogólnokształcące- klasę pożarniczą oraz klasę ratowniczo-medyczną, objętą patronatem Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego Wydziału Zdrowia i Nauk Społecznych w Piotrkowie Tryb., technik ogrodnik oraz technik spedytor, szkoła branżowa I stopnia kształcącą w zawodzie operator obrabiarek skrawających objętą patronatem firmy Haering.

Szkoła, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodego człowieka oraz wymogom współczesnego rynku pracy, w roku szkolnym 2023/2024 proponuje również  nowe kierunki kształcenia:

  • Technik logistyk (rozpoczęto procedury o utworzenie Oddziału Przygotowania Wojskowego pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej). To kierynek ponadczasowy, który daje szerokie predyspozycje zawodowe. Logistyk potrafi sprawnie zarządzać transportem, magazynem, dystrybucją czy dbać o zaopatrzenie przedsiębiorstw i instytucji.
  • Szkołę branżową I stopnia kształcącą w zawodzie: sprzedawca. Sprzedawca należy do zawodów usługowych, kształcenia w tym zawodzie na ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego
    i fachowego wykonywania zadań zawodowych w warunkach gospodarki rynkowej.
  • Szkołę branżową II stopnia  (technik mechanik) objętą patronatem firmy Haering.

Przy szkole mieści się internat szkolny z pokaźnym zapleczem socjalnym, jadalnią, świetlicą, dostępem do Internetu. Zapewnia on młodzieży uczącej się w szkole zakwaterowanie, wyżywienia i całodobową opiekę wychowawczą przez 5 dni w tygodniu. W budynku internatu na dwóch piętrach znajduje się 31 trzyosobowych pokoi, mogących pomieścić 93 podopiecznych.

Zespół Szkół dba o podnoszenie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, prowadzi bezpłatne kwalifikacyjne kursy w zawodach: rolnik, ogrodnik, technik architektury krajobrazu, kucharz, florysta, operator maszyn leśnych oraz ratownictwo medyczne.

Podobne artykuły