Sesja ezgaminacyjna w szkołach powiatowych

Kategoria: Edukacja   Dodano: 14 lipca 2020    Wyświetleń: 595   Autor: Aneta Stępień

Egzaminy kwalifikacyjne nadające uprawnienia zawodowe zwykle odbywają się dwa razy w roku. Sesja wiosenna z powodu pandemii została nieco przesunięta w czasie i dlatego zamiast na urlop i wakacje uczniowie oraz słuchacze musieli przystąpić do niej pod koniec czerwca.


W szkołach powiatowych egzaminy już się zakończyły. W tym roku były szczególnie stresujące zarówno dla zdających jak i dla placówek oświatowych, w których się odbywały. Przez ostatnie miesiące nauka odbywała się online, to mogło utrudnić uczniom i słuchaczom przygotowanie się do egzaminu. Natomiast szkoły musiały dostosować warunki do zaleceń sanitarnych związanych z pandemią, co wymagało dodatkowych wysiłków.

W ZS CKU  w Sulejowie o uprawnienia do wykonywania zawodu starało się: 64 pszczelarzy, 25 rolników, 11 krawców, 15 techników przemysłu mody, 4 piekarzy, 3 sprzedawców, 2 mechaników pojazdów samochodowych, 1 elektromechanik pojazdów samochodowych, 1 cukiernik. Jak widać po liczbach, pszczelarstwo to bardzo popularny kierunek w tej szkole.

W  ZSP CKU im. Wł. St. Reymonta w Szydłowie do egzaminów przystąpili uczniów klas trzecich i czwartych technikum oraz słuchacze szkoły policealnej i kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Ogółem było to 45 osób, które starały się o uprawnienia wykonywania takich zawodów jak:  technik żywienia i usług gastronomicznych, technik rolnik, technik pojazdów samochodowych, kucharz, rolnik, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik mechanizacji rolnictwa.

Sesja egzaminacyjna w Wolborzu trwała od 22 czerwca do 8 lipca. Wzięło w niej udział  43 uczniów i absolwentów technikum i szkoły policealnej oraz słuchaczy  kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Największą grupę stanowi przyszli mechanizatorzy rolnictwa (17 osób) oraz informatycy (8 osób).

ZS CKP w Wolborzu pełnił również rolę ośrodka egzaminacyjnego dla uczniów i słuchaczy innych szkół.  W pracowniach szkoły zdawało  27 osób z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie, 78 osób z Centrum Kształcenia EDUKAT z Rozprzy, a 1 zdający został  skierowany z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi. Najwięcej przystąpiło do egzaminu z „Prowadzenia produkcji rolniczej”, co raczej nie dziwi, gdyż Wolbórz od lat słynie z kształcenia w dziedzinach związanych z rolnictwem (np. technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki).

Jednak znaczenie tu miała nie tylko tradycja szkoły, ale przede wszystkim baza dydaktyczna (odpowiednie sale i wyposażenie). To było decydującym czynnikiem, że inne placówki wybrały Wolbórz na miejsce egzaminu. Można zatem stwierdzić, iż szkoła w Wolborzu zaczyna pełnić coraz większą rolę na edukacyjnym rynku regionu.

ZS CKU w Czarnocinie przeprowadził egzaminy dla przyszłych techników architektury krajobrazu, techników rolników oraz techników organizacji żywienia i usług gastronomicznych, przystąpiło do nich 69 osób.

To najpopularniejsze zawody, w jakich kształci szkoła. Jeśli zdający uzyskają pozytywny wynik, zdobędą uprawnienia w zakresie między innymi projektowania, urządzania i pielęgnacji roślinnych obiektów architektury krajobrazu czy sporządzania potraw i napojów. Warto podkreślić, iż kwalifikacje w Czarnocinie mogą zdobyć nie tylko uczniowie, ale i słuchacze bezpłatnych kursów zawodowych dla dorosłych.

ZS CKU w Bujnach, oprócz cieszących się popularnością klas policyjnej i wojskowej liceum ogólnokształcącego, kształci również młodzież w technikach. Uczniowie technikum w zawodzie  weterynarz musieli wykazać się  umiejętnościami  wykonywania czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych, a przyszli leśnicy zasadami użytkowania zasobów leśnych. Sporo osób przystąpiło do egzaminów w zawodzie technik rolnik, gdyż placówka oprócz kształcenia młodzieży prowadzi w tym kierunku także bezpłatne kwalifikacyjne kursy dla dorosłych.

Wyniki egzaminów będą znane dopiero pod koniec sierpnia, ale większość zdających była zadowolona z ich przebiegu, zatem mamy nadzieję, że równie zadowoleni będą, odbierając certyfikaty uprawniające do wykonywania określonych zawodów.

Placówki oświatowe Powiatu Piotrkowskiego mają odpowiednie warunki nie tylko do prowadzenia specjalistycznych egzaminów, ale przede wszystkim do kształcenia w wielu poszukiwanych na rynku pracy zawodach. Absolwenci szkół podstawowych z pewnością znajdą odpowiedni dla siebie kierunek. Osoby dorosłe chcące uzyskać nowe lub doskonalić posiadane umiejętności mogą korzystać z bezpłatnych kursów kwalifikacyjnych w wielu specjalnościach.

Podobne artykuły