Dotacje Fundacji Batorego na integrację uchodźców z Ukrainy

Kategoria: Akcja humanitarna   Dodano: 13 lutego 2023    Wyświetleń: 2098   Autor: K. Szyposzyńska

flaga ukrainy z napisem Fundacja Batorego oraz logo

Fundacja im. Stefana Batorego z siedzibą w Warszawie zaprasza organizacje społeczne, które podejmują działania na rzecz adaptacji i integracji ukraińskich uchodźców oraz uchodźczyń w środowisku lokalnym do składania wniosków o dotację z Funduszu solidarności z Ukrainą.


Wnioski mogą składać organizacje zarejestrowane w Polsce: fundacje, stowarzyszenia zwykłe i rejestrowe, związki stowarzyszeń, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich, kościelne osoby prawne zarejestrowane w KRS. Bedą one przyjmowane do dnia 28 lutego 2023 r.

Dotacje w wysokości maksymalnie do 60 000 zł otrzymać można na:

  • działania w społecznościach lokalnych, szczególnie w mniejszych ośrodkach miejskich i na terenach wiejskich, które służą integracji, wzajemnemu poznaniu się i budowaniu zaufania między osobami uciekającymi przed wojną i społecznością przyjmującą, wprowadzają uchodźców i uchodźczynie w lokalny kontekst społeczny i kulturalny, umożliwiają dialog, spotkanie, wymianę doświadczeń, wspólne cykliczne aktywności,
  • działania integrujące i włączające osoby oraz grupy z doświadczeniem uchodźstwa szczególnie narażone na dyskryminację i nierówne traktowanie ze względu na pochodzenie etniczne i narodowe, płeć, tożsamość płciową, orientację psychoseksualną, wiek, niepełnosprawność, etc.,
  • działania informacyjne i aktywizujące z udziałem lokalnych wspólnot, diaspory ukraińskiej i środowisk migrantów w Polsce, działania z zakresu edukacji międzykulturowej, przeciwdziałające uprzedzeniom, dyskryminacji i zapobiegające konfliktom, a także rozwiązujące konflikty i łagodzące napięcia np. mediacje.

W konkursie nie są wspierane zajęcia w ramach edukacji szkolnej i kursy językowe (jako główne lub jedyne działanie) ani jednorazowe wydarzenia (np. festiwale, festyny, konferencje).

Składanie wniosków:

Wnioski przyjmowane są wyłącznie w internetowym systemie składania wniosków od ogłoszenia konkursu do 28 lutego 2023. Jedna organizacja może złożyć jeden wniosek. Czas realizacji działań finansowanych z dotacji powinien być dostosowany do planu działań, jednak nie może być krótszy niż 6 miesięcy i dłuższy niż 12 miesięcy w okresie od 1 maja 2023 r. do 30 kwietnia 2024 r.

Formularz wniosku wraz z większą ilością informacji o Konkursie znajdują się na stronie Funduszu solidarności z Ukrainą: https://www.batory.org.pl/dotacje/fundusz-solidarnosci-z-ukraina/

 

Podobne artykuły