Wersja do druku Biuletyn Informacji Publicznej EN

Uwaga kandydaci do szkół średnich prowadzonych przez Powiat Piotrkowski
UWAGA! UTRUDNIENIA W RUCHU NA A1
Zapraszamy na badania mammograficzne - 1 lipca 2019 r. - Moszczenica

Ogłoszenie
Kategoria: Organizacje pozarządowe23 maja 2019 r.
     Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 688) Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniu 20.05.2019 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dąbrowskiego 7, uproszczona oferta realizacji zadania publicznego przez Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Piotrkowie Trybunalskim na realizację zadania publicznego z zakresu: Ratownictwa i ochrony ludności pod nazwą: "Wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa wodnego w 2019 roku na obszarze Zalewu Sulejowskiego w jego części położonej na terenie Powiatu Piotrkowskiego." - (stanowiąca załącznik nr 1).

      Złożona oferta spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 688).

      Realizację zadania zaplanowano w okresie od 14.06.2019 r. do 11.09.2019 r., a wnioskowana kwota to 6 300,00 zł ( słownie: sześć tysięcy trzysta złotych).

      Zarząd Powiatu Piotrkowskiego uznając celowość realizacji ww zadania podaje ofertę do wiadomości publicznej.
(...)


Ogłoszenie
Kategoria: Organizacje pozarządowe17 maja 2019 r.

Wyniki otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych Powiatu Piotrkowskiego
w zakresie ochrony i promocji zdrowia w roku 2019

Pobierz plik PDF Wyniki konkursu ofert


Ogłoszenie o konkursie
Kategoria: Organizacje pozarządowe29 kwietnia 2019 r.

Wyniki otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych Powiatu Piotrkowskiego
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2019

Pobierz plik PDF Wyniki konkursu ofert (...)


Ogłoszenie o naborze
Kategoria: Organizacje pozarządowe17 kwietnia 2019 r.

OGŁOSZENIE

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej,
opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert
na realizację zadań publicznych Powiatu Piotrkowskiego,
w zakresie ochrony i promocji zdrowia w roku 2019

Pobierz plik PDF Treść ogłoszenia o naborze
Pobierz plik DOC Formularz zgłoszeniowy


Ogłoszenie o naborze
Kategoria: Organizacje pozarządowe22 marca 2019 r.

OGŁOSZENIE

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej, opiniującej oferty,
złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piotrkowskiego,
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2019

      Starosta Powiatu Piotrkowskiego zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowej, opiniującej oferty, złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piotrkowskiego, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2019.

Pobierz plik PDF Treść ogłoszenia o naborze
Pobierz plik DOC Formularz zgłoszeniowy (...)


Ogłoszenie o konkursie
Kategoria: Organizacje pozarządowe22 marca 2019 r.

Zarząd Powiatu
w Piotrkowie Trybunalskim

      Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8 i 22 oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2019 poz. 511 ) oraz art. 4 ust. 1 pkt 17, art. 11 ust. 1 pkt 1, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz §1 Uchwały Nr XLVI/377/18 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 września 2018 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadań publicznych Powiatu Piotrkowskiego
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2019

Pobierz plik PDF Treść ogłoszenia
Pobierz plik DOC Wzór oferty (...)


             


Projekt i wykonanie: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści bez zezwolenia - zabronione.