Wersja do druku Biuletyn Informacji Publicznej EN


Ogłoszenie o naborze
Kategoria: Organizacje pozarządowe7 lutego 2019 r.

Nabór na Partnera krajowego na wspólne przygotowanie i realizację projektu
w ramach konkursu nr POPC.03.01.00-IP.01-00-005/18, III osi priorytetowa POPC
"Cyfrowe kompetencje społeczeństwa", działanie 3.1
"Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych"
w zakresie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

      Celem naboru jest wyłonienie Partnera na przygotowanie wniosku i wdrożenie projektu ww. Programie.
      Nabór skierowany jest do podmiotów ekonomii społecznej, zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365, 37).
      Oferty należy składać w terminie od 8 lutego do 1 marca b.r. w godzinach 730-1530. (...)


Ogłoszenie o naborze
Kategoria: Organizacje pozarządowe7 stycznia 2019 r.

OGŁOSZENIE

Starosta Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza nabór
na członka Rady Seniorów Powiatu Piotrkowskiego II kadencji

Zapraszamy wszystkie chętne osoby powyżej 60. roku życia,
zamieszkujące obszar powiatu piotrkowskiego,
do zgłaszania swoich kandydatur na członka Rady Seniorów Powiatu Piotrkowskiego II kadencji

      Zgłoszenia można dokonać poprzez:
1) osobiste zgłoszenie swojej osoby, przy pisemnym poparciu swojej kandydatury przez co najmniej 5 osób powyżej 60. roku życia zamieszkujących teren powiatu piotrkowskiego;
2) zgłoszenie kandydata w imieniu organizacji pozarządowej działającej na rzecz zbiorowości seniorów lub zrzeszających seniorów z terenu powiatu piotrkowskiego.

      Zgłoszenie następuje w postaci wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego oraz Oświadczenia Kandydata i dostarczenia ich w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Kandydatura na członka Rady Seniorów Powiatu Piotrkowskiego" do Wydziału Projektów i Funduszy Zewnętrznych (pokój 105) mieszczącego się w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dąbrowskiego 7, w terminie od 7 stycznia do 21 stycznia.

     Zgłoszenie można przesłać również pocztą, przy czym za datę doręczenia przyjmuje się datę otrzymania korespondencji przez Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim.
      Formularz Zgłoszeniowy oraz Oświadczenie Kandydata można pobrać ze strony internetowej powiatu piotrkowskiego (www.powiat-piotrkowski.pl, zakładka: Powiat-Rada Seniorów) lub Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim (www.powiat-piotrkowski.bip.net.pl), a także odebrać osobiście w Wydziale Projektów i Funduszy Zewnętrznych (pokój 105). Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu: 44 732 88 95.

Pobierz plik PDF Treść ogłoszenia
Pobierz plik PDF Formularz dla organizacji
Pobierz plik PDF Formularz dla przedstawiciela osób starszych
Pobierz plik PDF Oświadczenie kandydata (...)


Współpraca Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku
Kategoria: Organizacje pozarządowe29 grudnia 2018 r.

Współpraca Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku

Pobierz plik PDF Współpraca Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku


Ogłoszenie o wynikach konkursu
Kategoria: Organizacje pozarządowe10 grudnia 2018 r.

OGŁOSZENIE

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych
w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej,
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Piotrkowskiego

Pobierz plik PDF Treść ogłoszenia


Ogłoszenie
Kategoria: Organizacje pozarządowe10 października 2018 r.

Ogłoszenie

Roczny Program współpracy Powiatu Piotrkowskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

Pobierz plik PDF Uchwała i treść programu


Seniorzy zgłębiają tajniki sztuki ludowej
Kategoria: Organizacje pozarządowe10 sierpnia 2018 r.
Seniorzy zgłębiają tajniki sztuki ludowej      To było już drugie spotkanie z rękodziełem ludowym. Uczestnicy projektu "Sztuka ludowa i piękno powiatu piotrkowskiego", realizowanego przez Stowarzyszenie Senior - Uśmiech z Wolborza poznają tajniki wykonywania m.in. ozdób z papieru. Temu właśnie tematowi były poświęcone ostatnie warsztaty bibułkarstwa, które poprowadziła Ilona Helman, twórca ludowy, a nad przebiegiem całego przedsięwzięcia bacznie czuwa Elżbieta Bąk, Przewodnicząca Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich. Wcześniej w ramach tego samego projektu 40-osobowa grupa wzięła udział w wycieczce turystyczno - krajoznawczej po powiecie piotrkowskim, odwiedzając m.in. siedzibę Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim. Projekt jest finansowany ze środków Powiatu Piotrkowskiego, przyznanych na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym. W roku bieżącym na realizację zadań publicznych, wpisujących się w ten cel Zarząd Powiatu Piotrkowskiego przeznaczył łącznie 150 tysięcy złotych. (...)


             


Projekt i wykonanie: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści bez zezwolenia - zabronione.