Wersja do druku Biuletyn Informacji Publicznej EN

Mały Mundial - 24 czerwca 2018 r. w Dąbrowie n/Czarną
Święto 25 Brygady Kawalerii Powietrznej - 22-24 czerwca 2018 r. w Tomaszowie Mazowieckim

Ogłoszenie o wynikach naboru
Kategoria: Organizacje pozarządowe12 czerwca 2018 r.

Zarząd Powiatu Piotrkowskiego

informuje

o wynikach otwartego naboru partnerów krajowych na wspólne przygotowanie i realizację projektu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX "Włączenie społeczne", Działanie IX.2 "Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałanie IX.2.1 "Usługi społeczne i zdrowotne", w ramach konkursu RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/18, ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.

Pobierz plik PDF Wyniki naboru (...)


Ogłoszenie o wynikach konkursu
Kategoria: Organizacje pozarządowe22 maja 2018 r.

Ogłoszenie

      Działając na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim Uchwałą Nr 654/2018, w dniu 22 maja 2018 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piotrkowskiego w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; ochrony i promocji zdrowia; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; turystyki i krajoznawstwa; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2018 r. dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wyniki konkursu stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Pobierz plik PDF Uchwała wraz z wynikami konkursu (...)


Ogłoszenie
Kategoria: Organizacje pozarządowe22 maja 2018 r.

Ogłoszenie

     Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 450 ze zm.) Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniu 15.05.2018 r. wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dąbrowskiego 7, uproszczona oferta realizacji zadania publicznego przez Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe na wykonanie zadania publicznego z zakresu: Ratownictwa i ochrony ludności pod nazwą: "Wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa wodnego w 2018 roku." - (stanowiąca załącznik nr 1).
     Złożona oferta spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 450 ze zm.).
     Realizację zadania zaplanowano w okresie od 15.06.2018 r. do 09.09.2018 r., a wnioskowana kwota to 5 000,00 zł ( słownie: pięć tysięcy złotych).
     Zarząd Powiatu Piotrkowskiego, uznając celowość realizacji ww. zadania podaje ofertę do wiadomości publicznej.
     Ww. oferta zostanie zamieszczona w dniu 22.05.2018 r.:
  • na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb. www.powiat-piotrkowski.pl
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb. www.powiat-piotrkowski.bip.net.pl zakładka "organizacje pozarządowe"
  • na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Tryb.
      Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 19a ust 4 ww. ustawy, w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o złożeniu oferty, można zgłaszać swoje uwagi dotyczące przedmiotowej oferty na odpowiednim formularzu (stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia):
  1. przesyłając go na adres e-mail: pczk@powiat-piotrkowski.pl
  2. bądź na adres: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dąbrowskiego 7, 97-300 Piotrków Trybunalski z dopiskiem: Uwagi do uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu: Ratownictwo i ochrona ludności pod nazwą: "Wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa wodnego w 2018 roku". Decyduje data wpływu formularza do urzędu.
Pobierz plik PDF Oferta realizacji zadania publicznego
Pobierz plik PDF Formularz uwag (...)


Ogłoszenie o naborze
Kategoria: Organizacje pozarządowe17 maja 2018 r.

OGŁOSZENIE

Powiat Piotrkowski ogłasza otwarty nabór partnerów krajowych
na wspólne przygotowanie i realizację projektu,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

      Działając zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności, finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1460 ze zm.), Powiat Piotrkowski poszukuje partnerów wśród podmiotów, określonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pobierz plik PDF Treść uchwały
Pobierz plik PDF Treść ogłoszenia
Pobierz plik PDF Treść ogłoszenia
Pobierz plik PDF Formularz oferty
Pobierz plik DOC Formularz Oferty
Pobierz plik PDF Karta Oceny
Pobierz plik PDF Wzór listu intencyjnego
Pobierz plik DOC Wzór listu intencyjnego
(...)


Spotkania informacyjne z BUD-UJ Razem
Kategoria: Organizacje pozarządowe17 maja 2018 r.

Spotkania informacyjne z BUD-UJ RazemSprawozdanie
Kategoria: Organizacje pozarządowe26 kwietnia 2018 r.

Sprawozdanie

z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie za 2017 rok

Pobierz plik PDF Treść sprawozdania za 2017 rok


             


Projekt i wykonanie: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści bez zezwolenia - zabronione.