Wersja do druku Biuletyn Informacji Publicznej EN

Mały Mundial - 24 czerwca 2018 r. w Dąbrowie n/Czarną
Święto 25 Brygady Kawalerii Powietrznej - 22-24 czerwca 2018 r. w Tomaszowie Mazowieckim

Ogłoszenie o wykazie
Kategoria: Ogłoszenia19 czerwca 2018 r.

ZARZĄD POWIATU
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

      Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) informuje, iż został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem działki 1799/10 o powierzchni 0,2441 ha, położonej w Czarnocinie, obręb Czarnocin, gmina Czarnocin, stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr PT1P/00051075/4, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.
      Przedmiotowa nieruchomość jest szczegółowo opisana w sporządzonym wykazie, wywieszonym na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Sienkiewicza 16a oraz opublikowanym na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim www.powiat-piotrkowski.pl

Pobierz plik PDF Treść uchwały wraz z wykazem (...)


Ogłoszenie o przetargu
Kategoria: Ogłoszenia12 czerwca 2018 r.

ZARZĄD POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)


OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów
numerami działek 1780/5, 1780/7 i 1780/8,
położonych w Czarnocinie stanowiących własność Powiatu Piotrkowskiego

Pobierz plik PDF Treść uchwały i ogłoszenia (...)


Obwieszczenie
Kategoria: Ogłoszenia11 czerwca 2018 r.

OBWIESZCZENIE
Starosty Powiatu Piotrkowskiego

o wydaniu decyzji nr 2/2018 z dnia 8.06.2018 roku
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

      Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.1257 ze zm.) w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1496 ze zm.) Starosta Powiatu Piotrkowskiego zawiadamia, że w dniu 08.06.2018r. została wydana dla zarządcy drogi gminnej Burmistrza Sulejowa z siedzibą przy ul. Koneckiej 42, 97 - 330 Sulejów decyzja nr 2 /2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie budowy drogi gminnej w miejscowości Witów Kolonia w kierunku miejscowości Przygłów o długość 170,0 mb na działkach nr ewid.: 39/6, 41/3, 42/4, 104/4, 104/5, 119/1, 121/13, 121/26, 121/27, obręb Kolonia Witów, gmina Sulejów oraz na działkach nr ewid. 40/2, 120/1, 121/39, 121/41, 121/43 i 121/45, obręb Kolonia Witów, gmina Sulejów powstałych w wyniku podziału nieruchomości oznaczonych odpowiednio nr ewid.: 40, 120, 121/14, 121/22, 121/24 i 121/30, obręb Kolonia Witów, gmina Sulejów. (...)


Ogłoszenie o przetargu
Kategoria: Ogłoszenia23 maja 2018 r.

ZARZĄD POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)


OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY OGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1774/2 o pow. 10,07 ha,
położonych w Czarnocinie stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego

Pobierz plik PDF Treść uchwała i ogłoszenia
Pobierz plik PDF Załącznik 1
Pobierz plik PDF Załącznik 2
Pobierz plik PDF Załącznik 3
Pobierz plik PDF Załącznik 4 (...)


Ogłoszenie o przetargu
Kategoria: Ogłoszenia23 maja 2018 r.

ZARZĄD POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)


OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego,
położonej w Bujnach, gmina Wola Krzysztoporska

Pobierz plik PDF Treść uchwały i ogłoszenia (...)


Ogłoszenie
Kategoria: Ogłoszenia21 maja 2018 r.

ZAPROSZENIE
DO SKŁADANIA WNIOSKU
O WPIS NA LISTĘ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH - KANDYDATÓW NA BIEGŁYCH
W POSTĘPOWANIACH ADMINISTRACYJNYCH, PROWADZONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

      W związku z zatwierdzeniem, w dniu 18 maja 2018 roku, Cennika Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim za czynności biegłego w postępowaniach administracyjnych prowadzonych w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w zakresie:
  1. ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości wydzielone bądź zajęte pod drogi publiczne,
  2. ustalenia wysokości odszkodowania za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, bądź za udostępnienie nieruchomości,
  3. ustalenia wysokości odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości,
  4. ustalenia wysokości odszkodowania w ramach przyznania nieruchomości zamiennej,
  5. ustalenia należności za nieruchomość wywłaszczoną przeznaczoną do zwrotu,
  6. ustalenia odszkodowania gdy nastąpiło pozbawienie praw do nieruchomości bez ustalenia odszkodowania, a obowiązujące przepisy przewidują jego ustalenie,
  7. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
  8. ustalenia i aktualizacji opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.
informuję, że trwa procedura dokonywania naboru na Listę rzeczoznawców majątkowych - kandydatów na biegłych w ramach wyżej opisanych postępowań.

Pobierz plik PDF Treść zaproszenia
Pobierz plik PDF Druk wniosku
Pobierz plik PDF Wzory umów
Pobierz plik PDF Cennik (...)


             


Projekt i wykonanie: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści bez zezwolenia - zabronione.