Wersja do druku Biuletyn Informacji Publicznej EN

Działania samorządu powiatowego w 2016 roku
Co jeść, aby Twoje serce było zdrowe

Ogłoszenie
Kategoria: Ogłoszenia15 lutego 2017 r.

Zarząd Powiatu
w Piotrkowie Trybunalskim

      Na podstawie art. 32 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2016 poz. 814 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 17, art. 11 ust. 1 pkt 1, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U z 2016 r. poz. 1817) oraz Uchwały Nr XXV/202/16 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie rocznego Programu współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie na 2017 rok

ogłasza
otwarty konkurs ofert
na realizację zadań publicznych Powiatu Piotrkowskiego
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2017

Pobierz plik PDF Treść ogłoszenia (...)


Ogłoszenie
Kategoria: Ogłoszenia14 lutego 2017 r.

STAROSTA POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

      informuje, że zgodnie z art. 24a ust. 5 ustawy, z dnia 17 maja 1989 roku, Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015r. poz. 520 ze zm.) w dniach od 6 marca do 24 marca 2017 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego przy Al. 3 Maja 33, w pokoju nr 207, w godzinach 900 - 1400 wyłożony zostanie do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych, nieposiadających osobowości prawnej, projekt operatu opisowo-kartograficznego powstały w wyniku kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych Kolonia Zalesice w gminie Sulejów.
      Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu, zgłaszać uwagi i zastrzeżenia do tych danych.
      Zainteresowane osoby proszone są o przybycie, w oznaczonym terminie, z dokumentami, potwierdzającymi prawo do nieruchomości oraz dokumentami tożsamości z numerami PESEL i REGON. Informuje się jednocześnie, że niestawienie się w terminie i miejscu określonym w zawiadomieniu, nie stanowi przeszkody do kontynuowania postępowania w sprawie modernizacji ewidencji budynków i lokali. (...)


Ogłoszenie o naborze
Kategoria: Ogłoszenia1 lutego 2017 r.

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej,
opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert, na realizację zadań publicznych,
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2017.

Pobierz plik PDF Treść ogłoszenia
Pobierz plik DOC Formularz zgłoszeniowy


Ogłoszenie
Kategoria: Ogłoszenia31 stycznia 2017 r.

Zarząd Powiatu
w Piotrkowie Trybunalskim

      Na podstawie art. 32 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r. poz. 814 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 17, art. 11 ust. 1 pkt 1, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2016r. poz. 1817) oraz Uchwały Nr XXV/202/16 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie rocznego Programu współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie na 2017 rok

ogłasza
otwarty konkurs ofert
na realizację zadań publicznych Powiatu Piotrkowskiego
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2017


Pobierz plik PDF Treść ogłoszenia
Pobierz plik DOC Wzór oferty (...)


Ogłoszenie o przetargu
Kategoria: Ogłoszenia18 stycznia 2017 r.

ZARZĄD POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)


OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego,
położonej w Bujnach, gmina Wola KrzysztoporskaPobierz plik PDF Treść ogłoszenia (...)


Ogłoszenie o przetargu
Kategoria: Ogłoszenia27 grudnia 2016 r.

ZARZĄD POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.)


OGŁASZA CZWARTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 143/1
o pow. 0,3345 ha, obręb 20, położonej w Piotrkowie Trybunalskim
przy ul. Broniewskiego 4, stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego

Pobierz plik PDF Treść ogłoszenia (...)


           


Projekt i wykonanie: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści bez zezwolenia - zabronione.