Wersja do druku Biuletyn Informacji Publicznej EN


Informacja o przebiegu rokowań
Kategoria: Ogłoszenia15 listopada 2017 r.

ZARZĄD POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

informuje o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości,
położonej w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Broniewskiego,
oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 143/1,
stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego

      Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 1490), Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż uchwałą Nr 483/2017 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w rokowaniach, ustalenia wysokości zaliczki i ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 143/1, obręb 20, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Broniewskiego 4, stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego, ogłosił na dzień 8 listopada 2017 r. rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Broniewskiego 4, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 143/1 o pow. 0,3345 ha, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr PT1P/00063757/6.

(...)


Ogłoszenie o konsultacjach
Kategoria: Ogłoszenia8 listopada 2017 r.

Ogłoszenie o konsultacjach

Pobierz plik PDF Treść ogłoszenia
Pobierz plik PDF Program Rozwoju Usług Społecznych
Pobierz plik DOC Formularz konsultacyjny


Ogłoszenie o wykazie
Kategoria: Ogłoszenia3 listopada 2017 r.

STAROSTA POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej

informuje

      W siedzibie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim ul. Dąbrowskiego 7, na tablicy ogłoszeń, wywieszony został wykaz nieruchomości, stanowiącej w 2/3 części własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Barkowice gm. Sulejów, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 1470/1 o pow. 0,0444 ha, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaściciela nieruchomości. Wykaz ten został również zamieszczony na stronach internetowych Powiatu Piotrkowskiego www.powiat-piotrkowski.pl i www.powiat-piotrkowski.bip.net.pl oraz na stronie podmiotowej Wojewody Łódzkiego w Biuletynie Informacji Publicznej.

Pobierz plik PDF Treść wykazu (...)


Ogłoszenie o przetargu
Kategoria: Ogłoszenia30 października 2017 r.

Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim

      informuje, iż został ogłoszony piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 743/4, 743/5, 743/6 i 743/7, o łącznej pow. 0,6120 ha, położonej w Bujnach, gmina Wola Krzysztoporska, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi księgę wieczystą KW NR PT1P/00053182/1.
     Cena wywoławcza dla nieruchomości wynosi 246 000,00 zł.
      Cena sprzedaży nieruchomości płatna jednorazowo przed dniem spisania umowy sprzedaży.
      Przetarg odbędzie się w dniu 13 grudnia 2017 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 7 (sala posiedzeń Zarządu) o godz. 1000.
      Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium do dnia 06 grudnia 2017 roku w wysokości 15 000,00 zł z dopiskiem: "Wadium - Bujny, działki 743/4, 743/5, 743/6 i 743/7" na konto Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim - Bank BGŻ BNP Paribas S.A. o/Piotrków Trybunalski, numer 53 2030 0045 1110 0000 0138 0140.
      Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sienkiewicza 16a, zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej www.powiat-piotrkowski. bip.net.pl, dzienniku internetowym www.przetargi-gctrader.pl oraz na stronie internetowej Powiatu Piotrkowskiego www.powiat-piotrkowski.pl.
      Z regulaminem przetargu, warunkami przetargu oraz dokumentacją dotycząca nieruchomości można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim w Wydziale Inwestycji, Mienia i Rozwoju Powiatu, przy ul. Sienkiewicza 16a, pok. 106 i 107, I piętro, lub telefonicznie pod nr: 44 732-78-30, 44 732-78-36, a ponadto regulamin przetargu zamieszczony jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim www.powiat-piotrkowski.bip.net.pl, w zakładce Wydziały - Wydział Inwestycji i Mienia i Powiatu.

Pobierz plik PDF Treść ogłoszenia (...)


Ogłoszenie o przetargu
Kategoria: Ogłoszenia25 października 2017 r.

ZARZĄD POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.)


ogłasza

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości, położonej w Bujnach, stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego

Pobierz plik PDF Treść uchwały i ogłoszenia o przetargu (...)


Ogłoszenie
Kategoria: Ogłoszenia17 października 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

      Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: "Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim za rok obrotowy 2017 i 2018".
Termin składania ofert wydłużono do 25 października 2017 roku.

      Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm.) - wartość zamówienia nie przekracza, wyrażonej w złotych, kwoty 30 000 euro (art.4 pkt. 8 ustawy pzp).

Pobierz plik PDF Treść zapytania ofertowego

Pobierz plik DOC Załącznik 1 - Formularz ofertowy
Pobierz plik DOC Załącznik 2 
Pobierz plik DOC Załącznik 3 
Pobierz plik DOC Projekt umowy
Pobierz plik DOC Załącznik 4 - Wykaz osób
Pobierz plik DOC Załącznik 5 - Wytyczne do przeprowadzenia badania
Pobierz plik DOC Załącznik 6 - Wykaz usług
Pobierz plik DOC Załącznik 7  (...)


             


Projekt i wykonanie: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści bez zezwolenia - zabronione.