Wersja do druku Biuletyn Informacji Publicznej EN

Działania samorządu powiatu piotrkowskiego w 2017 roku

Ogłoszenie o przetargu
Kategoria: Ogłoszenia13 lutego 2018 r.

Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim

     informuje, iż został ogłoszony drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1799/10 o pow. 0,2441 ha, położonej w Czarnocinie, gmina Czarnocin, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi księgę wieczystą KW NR PT1P/00051075/4.
     Cena wywoławcza dla nieruchomości wynosi 105 000,00 zł.
     Cena sprzedaży nieruchomości płatna jednorazowo przed dniem spisania umowy sprzedaży.
     Przetarg odbędzie się w dniu 28 marca 2018 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 7 (sala posiedzeń Zarządu) o godz. 1000.
     Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium do dnia 22 marca 2018 roku w wysokości 10 000,00 zł z dopiskiem: "Wadium - Czarnocin, działka 1799/10" na konto Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim - Bank BGŻ BNP Paribas S.A. o/Piotrków Trybunalski, numer 53 2030 0045 1110 0000 0138 0140.
     Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sienkiewicza 16a, zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej www.powiat-piotrkowski. bip.net.pl, dzienniku internetowym www.przetargi-gctrader.pl oraz na stronie internetowej Powiatu Piotrkowskiego www.powiat-piotrkowski.pl.
     Z regulaminem przetargu, warunkami przetargu oraz dokumentacją dotycząca nieruchomości można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim w Wydziale Inwestycji i Mienia Powiatu, przy ul. Sienkiewicza 16a, pok. 106 i 107, I piętro, lub telefonicznie pod nr: 44 732-78-30, 44 732-78-36, a ponadto regulamin przetargu zamieszczony jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim www.powiat-piotrkowski.bip.net.pl, w zakładce Wydziały - Wydział Inwestycji i Mienia Powiatu.

Pobierz plik PDF Treść uchwały i ogłoszenia (...)


Ogłoszenie o przetargu
Kategoria: Ogłoszenia12 lutego 2018 r.

ZARZĄD POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.)

ogłasza

DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości położonej w Bujnach,
stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego

      Nieruchomość położona w Bujnach, obręb Bujny, gmina Wola Krzysztoporska, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka numer 786 o powierzchni 16,13 ha, w tym: grunty orne kl. RIIIb - 1,86 ha; RIVa - 6,88 ha; RIVb - 6,18 ha; RV - 0,53 ha; łąki trwałe - 0,35 ha; rowy - 0,17 ha; drogi - 0,16 ha, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi księgę wieczystą KW NR PT1P/00053182/1, stanowiąca własność Powiatu Piotrkowskiego.

Pobierz plik PDF Treść uchwały i przetargu (...)


KOMUNIKAT
Kategoria: Ogłoszenia7 lutego 2018 r.

INFORMACJA
DOTYCZĄCA WYDAWANIA ZEZWOLEŃ
NA TRANSPORT ODPADÓW

      Informujemy, iż od dnia 24 stycznia 2018 roku Starosta nie jest organem właściwym do wydawania zezwoleń na transport odpadów.
      Zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z późn. zm.), podmioty podejmujące się transportu odpadów winny złożyć wniosek do Marszałka Województwa Łódzkiego celem, wpisania do:

REJESTRU PODMIOTÓW WPROWADZAJĄCYCH PRODUKTY,
PRODUKTY W OPAKOWANIACH I GOSPODARUJĄCYCH ODPADAMI.

      Podmioty, które posiadają obowiązujące zezwolenia na transport odpadów są obowiązane do złożenia wniosku o wpis do ww. rejestru w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru (w przypadku gdy zezwolenie traci ważność wcześniej to odpowiednio przed upływem ważności).
      Komunikat w sprawie prowadzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz wnioski do pobrania, znajduje się na stronie internetowej www.bdo.mos.gov.pl.
     Szczegółowo z informacjami dotyczącymi zasad funkcjonowania ww. rejestru można zapoznać się na stronie Łódzkiego Urzędu Marszałkowskiego www.bip.lodzkie.pl. (...)


Ogłoszenie o wykazie
Kategoria: Ogłoszenia6 lutego 2018 r.

STAROSTA POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej

informuje

      W siedzibie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim ul. Dąbrowskiego 7 na tablicy ogłoszeń wywieszony został wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Rozprza gm. Rozprza, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów, jako działka nr 673/29 o pow. 0,25 ha, przeznaczonej do użyczenia w drodze bezprzetargowej. Wykaz ten został również zamieszczony na stronach internetowych Powiatu Piotrkowskiego www.powiat-piotrkowski.pl i www.powiat-piotrkowski.bip.net.pl oraz na stronie podmiotowej Wojewody Łódzkiego w Biuletynie Informacji Publicznej.

Pobierz plik PDF Treść wykazu (...)


Obwieszczenie
Kategoria: Ogłoszenia31 stycznia 2018 r.

OBWIESZCZENIE

Starosty Powiatu Piotrkowskiego

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

      Zgodnie z art. 49, art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1496 ze zm.) Starosta Powiatu Piotrkowskiego zawiadamia, że w dniu 22.12.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek zarządcy drogi gminnej tj. Burmistrza Wolborza z siedzibą przy Pl. Jagiełły 28, 97-320 Wolbórz w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie budowy drogi gminnej nr 110531E Wolbórz - Zwierzyniec - Modrzewek - Młoszów gm. Wolbórz oraz ul. Gadki, m. Wolbórz. Rozbudowywany odcinek drogi gminnej ma długość 4 290,05 mb natomiast ul. Gadki w Wolborzu 763,46 mb.

Pobierz plik PDF Treść obwieszczenia (...)


Ogłoszenie o przetargu
Kategoria: Ogłoszenia30 stycznia 2018 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

      Zarząd Dróg Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu osobowego FIAT PANDA, rok produkcji: 2005. Cena wywoławcza wynosi: 2 250,00 złotych. Formularz ofertowy wraz z załącznikiem można pobrać w siedzibie ZDP (Al. 3 Maja 33, pok. 129) lub ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.zdp.piotrkowtrybunalski.bip.net.pl zakładka: ogłoszenia. Oferty można składać w terminie do 19 lutego 2018 r. do godz. 1030. Szczegółowe informacje o pojeździe można uzyskać pod numerami telefonu: 44 615-80-60, 44 732 32 23, 605-045-707, 605-439-836.

Pobierz plik PDF Treść ogłoszenia (...)


             


Projekt i wykonanie: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści bez zezwolenia - zabronione.