Wersja do druku Biuletyn Informacji Publicznej EN

Bezpłatna mammografia 24 sierpnia w Czarnocinie
Zapraszamy na ROL-SZANSĘ - 25 i 26 sierpnia

Obwieszczenie
Kategoria: Ogłoszenia14 sierpnia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
Starosty Powiatu Piotrkowskiego

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

      Zgodnie z art. 49, art. 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1496 ze zm.) Starosta Powiatu Piotrkowskiego zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 7, 97-300 Piotrków Trybunalski, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie rozbudowy drogi powiatowej Nr 1515E Wroników - Cieszanowice na odcinku Bazar - Mierzyn od km 5+351 km do km 10+223 km mb.
(...)


Ogłoszenie o wykazie
Kategoria: Ogłoszenia1 sierpnia 2018 r.

ZARZĄD POWIATU
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

      na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) informuje, iż został wywieszony do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Roosevelta 5, obręb 32 oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 507 o pow. 0,1755 ha, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi księgę wieczystą KW NR PT1P/00100897/1, stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego, z przeznaczeniem do oddania w nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony na rzecz Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim z siedzibą przy ul. Roosevelta 3, na cel publiczny związany z ochroną zdrowia.

      Przedmiotowa nieruchomość jest szczegółowo opisana w sporządzonym wykazie, wywieszonym na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sienkiewicza 16a oraz opublikowanym na stronie internetowej Powiatu Piotrkowskiego www.powiat-piotrkowski.pl.

Pobierz plik PDF Uchwała i wykaz (...)


Ogłoszenie o przetargu
Kategoria: Ogłoszenia12 czerwca 2018 r.

ZARZĄD POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)


OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów
numerami działek 1780/5, 1780/7 i 1780/8,
położonych w Czarnocinie stanowiących własność Powiatu Piotrkowskiego

Pobierz plik PDF Treść uchwały i ogłoszenia (...)


Ogłoszenie
Kategoria: Ogłoszenia21 maja 2018 r.

ZAPROSZENIE
DO SKŁADANIA WNIOSKU
O WPIS NA LISTĘ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH - KANDYDATÓW NA BIEGŁYCH
W POSTĘPOWANIACH ADMINISTRACYJNYCH, PROWADZONYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

      W związku z zatwierdzeniem, w dniu 18 maja 2018 roku, Cennika Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim za czynności biegłego w postępowaniach administracyjnych prowadzonych w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w zakresie:
 1. ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości wydzielone bądź zajęte pod drogi publiczne,
 2. ustalenia wysokości odszkodowania za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, bądź za udostępnienie nieruchomości,
 3. ustalenia wysokości odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości,
 4. ustalenia wysokości odszkodowania w ramach przyznania nieruchomości zamiennej,
 5. ustalenia należności za nieruchomość wywłaszczoną przeznaczoną do zwrotu,
 6. ustalenia odszkodowania gdy nastąpiło pozbawienie praw do nieruchomości bez ustalenia odszkodowania, a obowiązujące przepisy przewidują jego ustalenie,
 7. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
 8. ustalenia i aktualizacji opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.
informuję, że trwa procedura dokonywania naboru na Listę rzeczoznawców majątkowych - kandydatów na biegłych w ramach wyżej opisanych postępowań.

Pobierz plik PDF Treść zaproszenia
Pobierz plik PDF Druk wniosku
Pobierz plik PDF Wzory umów
Pobierz plik PDF Cennik (...)


Ogłoszenie
Kategoria: Ogłoszenia12 marca 2018 r.

STAROSTA POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

informuje o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione
do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Siucice i Siucice Kolonia,
którą stanowi nieruchomość położona w obrębie Siucice Kolonia, gmina Aleksandrów,
oznaczona w operacie ewidencji gruntów numerem działki 539 o pow. 15,32ha

      Na podstawie art. 8c ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016r. poz. 703) informuję o możliwości składania wniosków o ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie.

      Zgodnie z art. 6a ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych wnioski mogą składać osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Siucice i Siucice Kolonia, którymi są:
 • osoby fizyczne lub prawne, które posiadają gospodarstwa rolne i nieprzerwanie przez okres od dnia 1 stycznia 2006r. do dnia 31 grudnia 2015r. faktycznie korzystały ze wspólnoty gruntowej.
Niekorzystanie ze wspólnoty gruntowej w tym okresie nie powoduje utraty uprawnień, jeżeli spowodowane było klęską żywiołową, wypadkami losowymi lub innymi szczególnymi względami. Zgodnie z art. 8c ust. 5 i 6 ww. ustawy wniosek, o którym mowa powyżej powinien zawierać:
 1. określenie nieruchomości, która stanowi wspólnotę gruntową,
 2. imię i nazwisko osoby fizycznej albo firmę osoby prawnej uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej,
 3. nazwę miejscowości, w której położone jest gospodarstwo rolne uprawnionego do udziału we wspólnocie gruntowej,
 4. wskazanie adresu do doręczeń.
We wniosku wskazuje się dowody, które świadczą o tym, że spełnione zostały warunki do nabycia uprawnień do udziału we wspólnocie gruntowej.

      Wnioski należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dąbrowskiego 7, 97-300 Piotrków Trybunalski, bądź za pośrednictwem poczty.

Termin składania wniosków upływa 12 marca 2019 roku

      Przedmiotowa informacja zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim, Urzędzie Gminy Aleksandrów, ponadto podaje się ją do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty we wsi Siucice i Siucice Kolonia, a także zamieszcza się ją na stronach internetowej starostwa i gminy oraz w prasie lokalnej. (...)


KOMUNIKAT
Kategoria: Ogłoszenia7 lutego 2018 r.

INFORMACJA
DOTYCZĄCA WYDAWANIA ZEZWOLEŃ
NA TRANSPORT ODPADÓW

      Informujemy, iż od dnia 24 stycznia 2018 roku Starosta nie jest organem właściwym do wydawania zezwoleń na transport odpadów.
      Zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z późn. zm.), podmioty podejmujące się transportu odpadów winny złożyć wniosek do Marszałka Województwa Łódzkiego celem, wpisania do:

REJESTRU PODMIOTÓW WPROWADZAJĄCYCH PRODUKTY,
PRODUKTY W OPAKOWANIACH I GOSPODARUJĄCYCH ODPADAMI.

      Podmioty, które posiadają obowiązujące zezwolenia na transport odpadów są obowiązane do złożenia wniosku o wpis do ww. rejestru w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru (w przypadku gdy zezwolenie traci ważność wcześniej to odpowiednio przed upływem ważności).
      Komunikat w sprawie prowadzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz wnioski do pobrania, znajduje się na stronie internetowej www.bdo.mos.gov.pl.
     Szczegółowo z informacjami dotyczącymi zasad funkcjonowania ww. rejestru można zapoznać się na stronie Łódzkiego Urzędu Marszałkowskiego www.bip.lodzkie.pl. (...)


         


Projekt i wykonanie: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści bez zezwolenia - zabronione.