Wersja do druku Biuletyn Informacji Publicznej EN


Ogłoszenie o przetargu
Kategoria: Ogłoszenia12 grudnia 2018 r.

STAROSTA POWIATU PIOTRKOWSKIEGO
wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej
ogłasza
PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na oddanie w dzierżawę zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Władysławów gm. Grabica, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów nr 39/2 o pow. 3,25 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW Nr PT1P/00108105/9. Wydzierżawienie powyższej nieruchomości nastąpi na czas oznaczony do 3 lat. Obecnie gmina Grabica nie posiada opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego swoim zasięgiem nieruchomość położoną w obrębie Władysławów gm. Grabica, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 39/2.

Pobierz plik PDF Treść ogłoszenia
Pobierz plik PDF Regulamin najmu (...)


Ogłoszenie o przetargu
Kategoria: Ogłoszenia29 listopada 2018 r.

Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim

     informuje, iż został ogłoszony drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1799/10 o pow. 0,2441 ha, położonej w Czarnocinie, gmina Czarnocin, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi księgę wieczystą KW NR PT1P/00051075/4.
      Cena wywoławcza dla nieruchomości wynosi 105 600,00 zł.
     Cena sprzedaży nieruchomości płatna jednorazowo przed dniem spisania umowy sprzedaży.
     Przetarg odbędzie się w dniu 16 stycznia 2019 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 7 (sala posiedzeń Zarządu) o godz. 1000.
     Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium do dnia 9 stycznia 2019 roku w wysokości 6 000,00 zł z dopiskiem: "Wadium - Czarnocin, działka 1799/10" na konto Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim - Bank BGŻ BNP Paribas S.A. o/Piotrków Trybunalski, numer 53 2030 0045 1110 0000 0138 0140.
     Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sienkiewicza 16a, zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej www.powiat-piotrkowski. bip.net.pl, dzienniku internetowym www.przetargi-gctrader.pl oraz na stronie internetowej Powiatu Piotrkowskiego www.powiat-piotrkowski.pl. (...)


Ważna informacja
Kategoria: Ogłoszenia26 listopada 2018 r.

INFORMACJA

O WYDANYCH PRZEZ STAROSTĘ POWIATU PIOTRKOWSKIEGO DECYZJACH,
DOTYCZĄCYCH GOSPODAROWANIA ODPADAMI

      Informuję, iż dnia 5 września 2018 roku weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1592), której przepisy wprowadziły konieczność dokonania zmian w wydanych przez Starostę Powiatu Piotrkowskiego decyzjach dotyczących gospodarowania odpadami.

1. Zgodnie z art. 12 cytowanej wyżej ustawy, posiadacz odpadów, który przed dniem wejścia w życie przepisów tej ustawy (tj. 5 września br.), uzyskał:
zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenie zintegrowane uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, prowadzący magazynowanie odpadów lub zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany spełnić wymagania określone w art. 25 ust. 6a i 6b ustawy zmienianej w art. 1 oraz wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 25 ust. 8a tej ustawy w terminie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia ww. ustawy, tj. od dnia 22 lutego 2019 roku.
(...)


Ogłoszenie o przetargu
Kategoria: Ogłoszenia19 listopada 2018 r.

Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim

informuje, iż zostały ogłoszone pierwsze przetargi ustne ograniczone na sprzedaż nieruchomości położone w obrębie Czarnocin gmina Czarnocin, dla których Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi księgę wieczystą KW NR PT1P/00053647/9, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek:
1790/11 o pow. 8,66 ha, 1792/1 o pow. 3,61 ha, 1795/1 o pow. 0,29 ha, cena wywoławcza wynosi - 1 942 500,00 zł., wadium - 97 500,00 zł.,
1780/15 o pow. 13,28 ha, cena wywoławcza wynosi - 928 400,00 zł., wadium - 46 500,00 zł.,
1782 o pow. 8,86, 1805 o pow. 1,70 ha, cena wywoławcza wynosi - 600 000,00 zł., wadium - 30 000,00 zł.

      Cena sprzedaży nieruchomości płatna jednorazowo przed dniem spisania umowy sprzedaży.
      Przetarg odbędzie się w dniu 30 stycznia 2019 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 7 (sala posiedzeń Zarządu) odpowiednio o godz.: 900, 1000 i 1100.
(...)


Ogłoszenie o przetargach
Kategoria: Ogłoszenia29 października 2018 r.

ZARZĄD POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)


OGŁASZA TRZECIE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE

na sprzedaż nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów
numerami działek 1780/5, 1780/7 i 1780/8,
położonych w Czarnocinie stanowiących własność Powiatu Piotrkowskiego

Pobierz plik PDF Treść ogłoszenia (...)


Informacja o przetargu
Kategoria: Ogłoszenia25 października 2018 r.

ZARZĄD POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

informuje o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości,
położonej w Czarnocinie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1799/10,
stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego

      Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż uchwałą Nr 696/2018 Zarządu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym, ustalenia wadium wnoszonego przez uczestników przetargu i ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1799/10 o pow. 0,2441 ha, położonej w Czarnocinie, gmina Czarnocin stanowiącej własność Powiatu Piotrkowskiego, ogłosił na dzień 17 października 2018 r. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww nieruchomości położonej w Czarnocinie, dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr PT1P/00051075/4.

      Przetarg odbył się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dąbrowskiego 7 o godz. 1000. (sala posiedzeń (...)


            


Projekt i wykonanie: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści bez zezwolenia - zabronione.