Wersja do druku Biuletyn Informacji Publicznej EN

UWAGA! UTRUDNIENIA W RUCHU NA A1
Bezpłatna mammografia - 29 maja 2019 r. - Rozprza

PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT PIOTRKOWSKI
Kategoria: Projekty ze środków zewnętrznych26 kwietnia 2019 r.

PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT PIOTRKOWSKI

E-USŁUGI GEODEZYJNE DLA POWIATU PIOTRKOWSKIEGO

TERMOMODERNIZACJA PRZYCHODNI NR 4 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

PRACE PIELĘGNACYJNE POMNIKA PRZYRODY - ALEI LIPOWEJ W PONIATOWIE

RENOWACJA ZABYTKOWEGO PARKU W BUJNACH


STAWIAM NA KWALIFIKACJE II

STAWIAM NA KWALIFIKACJE III

STAWIAM NA KWALIFIKACJE III - Doposażenie


TERMOMODERNIZACJA POWIATOWEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

MODERNIZACJA KOTŁOWNI W BUJNACH

(...)


Informacja dotycząca egzaminów maturalnych
Kategoria: Informacje25 kwietnia 2019 r.
Informacja dotycząca egzaminów maturalnych      Maturzyści w szkołach prowadzonych przez Powiat Piotrkowski zostali sklasyfikowani. Klasyfikacyjne posiedzenia rad pedagogicznych odbyły się:
 • w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Wincentego Witosa w Bujnach - 23 kwietnia 2019 r.;
 • w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie - 24 kwietnia 2019 r.;
 • w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie - 25 lutego 2019 r.;
 • w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Władysława Stanisława Reymonta w Szydłowie - 17 kwietnia 2019 r.;
 • w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Wolborzu - 15 kwietnia 2019 r.
W związku z tym nie ma zagrożenia dla przeprowadzenia egzaminów maturalnych w szkołach prowadzonych przez Powiat Piotrkowski. (...)


Ogłoszenie o naborze
Kategoria: Organizacje pozarządowe17 kwietnia 2019 r.

OGŁOSZENIE

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej,
opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert
na realizację zadań publicznych Powiatu Piotrkowskiego,
w zakresie ochrony i promocji zdrowia w roku 2019

Pobierz plik PDF Treść ogłoszenia o naborze
Pobierz plik DOC Formularz zgłoszeniowy


Ogłoszenie o konkursie
Kategoria: Organizacje pozarządowe16 kwietnia 2019 r.

Zarząd Powiatu
w Piotrkowie Trybunalskim

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2) i 22) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2019 poz. 511 ) oraz art. 4 ust. 1 pkt 6, art. 11 ust. 1 pkt 1, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz §1 Uchwały Nr XLVI/377/18 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 września 2018 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Piotrkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

ogłasza

otwarty konkurs ofert
na realizację zadań publicznych Powiatu Piotrkowskiego
w zakresie ochrony i promocji zdrowia w roku 2019

Pobierz plik PDF Uchwała i ogłoszenie o konkursie
Pobierz plik DOC Wzór oferty (...)


PoCUŚ - Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych
Kategoria: Informacje15 kwietnia 2019 r.
PoCUŚ - Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych       Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby w zakresie usług społecznych w powiecie piotrkowskim. Jego celem głównym jest rozwój, a ty samym zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie powiatu piotrkowskiego miejsc świadczenia usług społecznych w formie:
 • usług opiekuńczych (UO) w miejscu zamieszkania dla mieszkańców gmin Grabica, Sulejów, Wolbórz i Moszczenica,
 • specjalistycznych usług opiekuńczych (US) dla mieszkańców gminy Sulejów,
 • 2 świetlic środowiskowych dla mieszkańców gminy Sulejów (ŚŚ),
 • klubu seniora dla mieszkańców gminy Grabica (KS),
 • mieszkań wspomaganych (MW),
 • wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego (WR),
 • świetlic podwórkowych (ŚP)
 • oraz doradztwa specjalistycznego (DS) dla mieszkańców powiatu piotrkowskiego.
 • Grupę docelową stanowić będzie 565 osób zamieszkujących na terenie powiatu piotrkowskiego, w tym:
 • osoby niesamodzielne - 175, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożliwością wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego;
 • dzieci i młodzież do 18 r.ż. zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - 270 osób;
 • opiekunowie faktyczni osób niesamodzielnych - 120 os.
Projekt w okresie od kwietnia 2019 r. do marca 2022 r., realizowany będzie w partnerstwie z 4 gminami powiatu piotrkowskiego tj. Wolborzem, Moszczenicą, Grabicą i Sulejowem oraz 3 partnerami społecznymi ZHP Chorągiew Łódzka, Fundacją "Alter Med" Centrum Pomocy - Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień z siedzibą w Karkoszkach, Stowarzyszeniem "Niepełnosprawni dla Środowiska EKON" z siedzibą w Warszawie. (...)


II miejsce dla Bujen w Konkursie o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji
Kategoria: Edukacja15 kwietnia 2019 r.
II miejsce dla Bujen w Konkursie o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji      Reprezentanci klas mundurowych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Bujnach wywalczyli II miejsce w prestiżowym Konkursie o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi. Miejsce zaszczytne tym bardziej, że do konkursu przystąpiło 18 szkół z całego województwa. Konkurs składał się z testu wiedzy i testu sprawności fizycznej, wzorowanych na testach, jakie przechodzą kandydaci do służby w Policji. Każdy uczestnik konkursu musiał wykazać się wiedzą o policji i społeczeństwie oraz o przepisach ruchu drogowego. Zawodnicy pokonywali także policyjny tor przeszkód oraz przechodzili rozmowę kwalifikacyjną. W skład srebrnej drużyny weszli: Monika Tasarz, Milena Tasarz, Bartłomiej Szymański oraz Jakub Szczepanik. (...)


             


Projekt i wykonanie: Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści bez zezwolenia - zabronione.